Erverv (overtakelse) og deling av eiendom

Konsesjon for erverv (overtakelse) av fast eiendom

Skal du kjøpe fast eiendom, er kjøpet omfattet av konsesjonsloven. Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

De fleste erverv er konsesjonsfrie, imidlertid må du vanligvis sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Kommunen avgjør søknader om konsesjon. Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen.

Kommunen fører konsesjonsfrie erverv

Dette betyr at du ikke lenger sender "Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom m.v." til Kartverket - Tinglysningen.

For kjøp av eiendom som krever egenerklæring om konsesjonsfrihet, er følgende nytt:

  1. Kjøper sender egenerklæringsskjemaet for konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv (grønt skjema/LDIR-360) sendes til Landbruk til behandling som før. Kart og oppmåling fører konsesjonsvedtaket i matrikkelen når vedtaket er fattet..
     
  2. Kjøper får melding fra kommunen om at skjemaet er godkjent og vedtaket er ført i matrikkelen. Kjøperen sender da skjøtet til Kartverket - Tinglysningen for tinglysning. Dersom kjøper sender inn et skjøte til Kartverket - Tinglysningen uten av kommunen har registrert den aktuelle konsesjonsinformasjonen i matrikkelen, vil skjøtet bli avvist eller nektet tinglyst.

Ved kjøp av konsesjonspliktig eiendom, er følgende nytt:

  1. Søknad om konsesjon (blått skjema/LDIR-359B) sendes til Landbruk til behandling som før. Kart og oppmåling fører konsesjonsvedtaket i matrikkelen når vedtaket er fattet.
     
  2. Kjøper får melding fra kommunen om at skjemaet er godkjent og vedtaket er ført i matrikkelen. Kjøperen sender da skjøtet til Kartverket - Tinglysningen for tinglysning. Dersom kjøper sender inn et skjøte til Kartverket - Tinglysningen uten av kommunen har registrert den aktuelle konsesjonsinformasjonen i matrikkelen, vil skjøtet bli avvist eller nektet tinglyst.

Dersom bekreftelse ønskes sendt til en annen adresse enn det som fremgår av skjema eller på e-post, må du informere om dette.

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvordan du søker konsesjon, egenerklæring om konsesjonsfrihet, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på  landbruksdirektoratet.no

Deling av landbrukseiendom

Skal du dele en landbrukseiendom er dette omfattet av jordlovens delingsbestemmelser. Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen til noen andre, for eksempel en tomt, er det nødvendig med samtykke fra landbruksmyndighetene.  Bruk søknadsskjema for deling av grunneiendom

Hvordan søke?

Mer informasjon om deling av landbrukseiendom og regelverk finnes på  landbruksdirektoratet.no.

Søknad om tillatelse til deling av landbrukseiendommer skal sendes til kommunen der eiendommen ligger. Kommunen avgjør søknaden. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.

Dersom formålet med deling gjør det nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordlovens § 9, kan delingssamtykke ikke gis uten at det er gitt samtykke til omdisponering.

Etter jordloven § 12 sjette ledd er en eiendom bestående av flere matrikkelnumre, og også eventuelle sameieandeler, i utgangspunktet å regne for én eiendom, slik at det må søkes delingssamtykke for å kunne selge unna enkelte matrikkelnumre i driftsenheten.

Hva koster det?

Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker
Hva Gebyr i kr.
Søknad om fradeling i hht. jordloven 2000
Søknad om konsesjon (ervervstillatelse) 4000

Saker som omhandler søknad om fradeling i hht. jordloven må også ha godkjenning etter Plan- og bygningsloven. Det vil dermed også komme gebyr for fradeling i hht. Plan- og bygningsloven. I tillegg vil det bli oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr. Her kan du lese mer om dette.

Kontaktinfo

Lill-Tove Aasheim Andersen
Fagleder jord og konsesjon
E-post
Telefon 75 01 50 73
Mobil 90 63 09 31

Nils Anton Nyborg
Senior fagleder landbruk
E-post
Telefon 75 01 50 71
Mobil 95 85 01 21

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00