Miljørettet helsevern

Hva er miljørettet helsevern?

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Miljørettet helsevern er hjemlet i en rekke lover og forskrifter, blant annet  folkehelseloven.

Alle kommuner skal ha et forebyggende helsevern med tilsynsmyndighet

Ansvaret for å ivareta oppgavene innen miljørettet helsevern er lagt til kommunestyret. I sømna har formannskapet fått delegert myndighet til å godkjenne skoler og barnehager og et forum for miljørettet helsevern har fått delegert ansvaret med å gjennomføre tilsyn med virksomheter i Sømna kommune. Forumet består av kommuneoverlege (leder av forumet), ledende helsesøster, teknisk etat og folkehelsekoordinator. Å føre tilsyn vil være en del av kommunens forebyggende arbeid.

Mange faktorer vurderes

Det føres tilsyn med barnehager, skoler, lekeplasser og virksomheter som etter lov og forskrift er underlagt et miljørettet helsetilsyn. I tilsynet vurderes mange faktorer, som blant annet innemiljø, psykososialt miljø, luftkvalitet, støy, forebygging av ulykker og skader. Alle virksomheter plikter å ha et internkontrollsystem og dette føres det også tilsyn med.

Miljø og helse i barnehage og skole

Her kan du lese om miljørettet helsevern i barnhager og skole.

Kommunen som myndighetsutøver

Når kommunen utøver oppgaver etter folkehelseloven, eller i medhold av forskrift, driver kommunen myndighetsutøvelse. Dette kan gjøres enten i form av at det gis råd, gjennom kommunens tilsyn, eller ved at det fattes vedtak i enkeltsaker.

Har du noen spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forum for miljørettet helsevern dersom du har noe spørsmål.

Kontaktinfo

Rolv-Jørgen Bredesen
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 75 01 51 00

Adresse

Åsen Sør 10

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.30-15.00 

Torsdag kl. 09.30-15.00