Deling av eiendom (skille ut tomt)

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom.

Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendommen registreres i grunnboka og i matrikkelen (eiendomsregisteret).

For fradeling av et areal som skal tillegges en annen eiendom, se arealoverføring.

For mindre justering av eiendomsgrensene, se grensejustering.

Søknad om deling av grunneiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) §§§ 20-4, 20-1 m og 26-1). Selveiertomter, festetomter og punktfestetomter har samme framgangsmåte, saksbehandling og vilkår.

Hvordan søke om deling?

Det er gjeldende reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel med bestemmelser, plan- og bygningsloven § 20-1, samt sektorlovene (feks vegloven, jordloven mm) som avgjør om det kan gis delingstillatelse. Matrikkelloven (lov om eigedomsregistrering) setter krav til søknaden og gjennomføring av delingstillatelsen.

Søkes det fradeling som ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan/arealplan så må det også søkes om dispensasjon.

Du må sjekke om delingen er i henhold til plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplan. Reguleringsplaner finner du her.

Deling av boligeiendom (fortetting)

For deling av 4 boliger eller 3 fritidshus eller mer kreves alltid ny reguleringsplan.

Deling av landbrukseiendom

Ved søknad om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden først behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12. Se mer informasjon om deling av landbrukseiendom her.

Hva skal en fradelingssøknad inneholde?

For å søke om fradeling av grunneiendom må du benytte skjemaet nedenfor: 

Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 227 kB)

Fradelingssøknaden må inneholde opplysninger om:

  • formålet med fradelingen
  • parsellens plassering og størrelse (situasjonskart)
  • gjenpart av nabovarsel inkludert eventuelle merknader til nabovarselet
  • avkjørsel fra offentlig vei og atkomstvei
  • vann og avløpsløsning

Nabovarsel skal leveres naboer, gjenboere og rettighetshavere, gjerne med et kart som viser hvor det søkes fradeling. Dette kan gjøres på 3 måter;

  • Alt 1: Nabovarsel og kart leveres direkte/personlig til nabo, som signerer for mottatt varsel på partsliste s. 4 i fradelingssøknaden. Dersom nabo samtykker i tiltaket kan han/hun kvittere for det samtidig. 
  • Alt 2: Nabovarsel og kart sendes nabo på e-post. Nabo svarer på mottatt nabovarsel på e-post og denne legges ved fradelingssøknaden som en bekreftelse på at nabo har mottatt varslet.
  • Alt 3: Nabovarsel med kart sendes nabo rekommandert pr. post. Postverket bekrefter rekommandert sending med å sette sitt stempel/klistremerke på s. 4 i fradelingssøknaden, eller skjema «Kvittering for nabovarsel».

Skjemaet nabovarsel finner du ved å klikke her.

Etter at nabo har mottatt nabovarslet har han/hun 2 uker på seg til å komme med merknader, naboklage osv.

Situasjonsplan/kart kan du hente selv fra www.seeiendom.no, www.norgeskart.no eller www.gardskart.nibio.no Det er også mulig å kontakte servicetorget for å få dette oversendt pr. epost. Det er mulig å tegne rett inn i norgeskart sin nettløsning og skrive ut situasjonsplanen etterpå. En veiledning til hvordan man gjør dette kan du lese her (PDF, 729 kB).

Sikker byggegrunn - Er tomten egnet til det formål den er tenkt brukt til?
Dersom det skal fradeles areal i områder med usikker byggegrunn (dvs. skredutsatt, leire, flom osv) må tiltakshaver dokumentere sikkerhet mot fare og ulemper som følge av naturpåkjenninger og miljøforhold. Med naturpåkjenninger menes snø- og fjellskred, jord og flomskred, kvikkleire/leire, flom og oversvømmelser, havnivåstigning osv.

Grunn kan bare fradeles og bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare og ulemper som følge av natur- og miljøforhold. Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger finner du nærmere beskrevet i pbl § 28-1 og Tek 17. Se også informasjon om sikker byggegrunn her.

 

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold til fradelingen kan du be om forhåndskonferanse. Administrasjonen kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i saken. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan- og bygningsloven.

Vi anbefaler alle å be om en forhåndskonferanse, for å få veiledning og informasjon om vilkår, saksgang og søknadsprosessen.

For å bestille forhåndskonferanse, kontakt servicekontoret eller saksbehandler pr. epost

Hvor sendes søknaden?

Søknaden kan sendes til kommunen per e-post eller post, men vi oppfordrer deg til å bruke digital innsending.
Sømna kommune har tatt i bruk eDialog som kan benyttes for innsending av søknader. Du må da logge deg inn med BankID eller MinID.

Saksgang

Opprettelse av ny grunneiendom skjer i to trinn: 

  • Saksbehandling (vedtak om fradeling i henhold til plan- og bygningsloven, samt jordloven) 
  • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir oppmålt og merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Overføring av eiendomsrett – Skjøte

Overskjøting av den nye parsellen til ny eier må ordnes av partene selv. Dersom dere trenger hjelp til  dokumenter som skal tinglyses, anbefales det at partene søker hjelp hos en eiendomsmegler eller advokat.

Mer informasjon om hjemmelsovergang ved skjøte: Kartverkets informasjon om skjøte.

Hva koster det?

I henhold til gebyrregulativet for 2023 gjelder følgende satser:

Gebyr for saksbehandling
Type fradeling Gebyr i kr.
Opprettelse av grunneiendom/ arealoverføring i regulert område, grunnsats 2765
Tillegg per enhet, utover den første enheten 1320
Opprettelse av grunneiendom/ arealoverføring utenfor regulert område, grunnsats 4310
Tillegg per enhet, utover den første enheten 2985
For fradeling med dispensasjonssøknad skal det i tillegg betales gebyr for dispensasjonen. Gebyr for dispensasjon fra plan, lov og forskrift (untatt PBL kap 6 og 7). 3000
Dersom det i forbindelse med dispensasjonen krever høring og annonsering er gebyret 5000 (3000+2000)
Ved deling av landbrukseiendommer og utenfor regulert område må det i tillegg betales gebyr etter jord- eller skogloven.

I tillegg kommer gebyr for tinglysing, kr 585, og oppmålingsforretning. Gebyret for oppmålingsforretning er avhengig av tomtens areal:

Gebyr for oppmålingsforretning
Areal (m2) Gebyr i kr.
0-1500 14240
Areal fra 1501 m2 - økning pr påbegynte da 1715
Areal over 5 dekar etter medgått tid, minstegebyr 19445

Klage

Dersom resultatet av saksbehandlingen blir avslag eller, det i tillatelsen er satt vilkår du er uenig i, kan du klage på vedtaket. Her finner du mer informasjon om klageretten.

Kontaktinfo

Ragnhild Sveli Pedersen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 34
Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00