Koordinerende enhet og Individuell plan

Koordinerende enhet (KE)  har som hensikt å sikre koordinerte tjenester til de som trenger det. Enheten skal være et sted å henvende seg til for tjenestemottakere og tjenesteytere/samarbeidspartnere.

Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering

Alle kommuner og regionale helseforetak er gjennom lov og forskrift pålagt å ha en koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering. Koordinerende enhet i kommunene og i spesialisthelsetjenesten er i samhandlingsreformen løftet fra forskrift til lov. 

Koordinerende enhet og individuell plan

 • Synlig og lett tilgjengelig
 • Tydelig adresse når det gjelder henvendelser i forhold til individuell plan.
 • Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak skal ha et "overordnet ansvar for individuell plan og koordinator".  
 • KE skal oppnevne, drive opplæring og veilede koordinatorer.
 • Koordinerende enhet skal sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan.

Både individuell plan, rehabilitering og habilitering forutsetter at det arbeides planmessig der en har fokus på koordinering og samarbeid på tvers av fag, sektorer, etater og forvaltningsnivå.

Ansvaret går ut på å være synlige og tilgjengelig for både tjenesteytere og tjenestemottakere.

 Dette innebærer: 

 • Utvikling og kvalitetssikring av rutiner for individuell plan og innpasse disse i de kommunale retningslinjer for organisering av kommunens tjenestetilbud til personer med behov for koordinerte tjenester. 
 • Motta og saksbehandle søknader om koordinator og/eller Individuell plan etter gjeldende lovverk. 
 • Sørge for at kommunen har et sett av koordinatorer rekruttert fra ulike avdelinger, helse – og omsorgstjenesten, sosialavdelingen, og skole- og barnehagetjenesten. 
 • Sørge for at koordinatorene får opplæring og veiledning. 
 • Enheten skal ha oversikt over habiliterings – og rehabiliteringstilbudet i kommunen.
 • Enheten skal ha en samlet oversikt over bruken av individuelle planer i kommunen og hvem som er koordinator. 
 • Bistå i utformingen av god samhandling og samarbeidsrutiner mellom tjenesteutøvere som har roller innenfor habilitering og rehabilitering.
 • Veiledning til publikum og andre tjenester ved tvil om hva som er den rette instans i hjelpearbeidet overfor den enkelte.

Individuell Plan

Mottar du flere typer tjenester fra kommunen eller andre tjenesteutøvere over lang tid, kan du ha rett til å få en individuell plan. 

Dette er en plan som sammenfatter tjenester og virkemidler som gjelder deg som person. Planen skal inneholde dine mål, dine ressurser og ditt behov og skal beskrive tjenestene, tiltakene og virkemidlene som er aktuelle for deg. Hensikten er å se alle tjenestene du mottar i sammenheng med hverandre, slik at du får større trygghet og forutsigbarhet og et mest mulig helhetlig og tilpasset tilbud. 

En individuell plan gir ikke flere rettigheter, men skal være et verktøy for samarbeid mellom deg og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Det er ikke nødvendig å ha individuell plan for alle tjenester, bare for de tjenestene det kan være nyttig å koordinere. Det er heller ikke noe krav å ha en individuell plan selv om du mottar flere tjenester, og planen kan ikke utarbeides uten ditt samtykke. Du, eller dine pårørende, må selv være aktivt med i hele planprosessen 

Hvem har rett til individuell plan? 

Du må ha behov for flere typer helse- omsorg og/eller sosiale tjenester over lang tid for å ha rett til individuell plan. Det kan for eksempel være aktuelt for personer som har langvarige fysiske eller psykiske lidelser eller utviklingshemming. 
Planen skal kartlegge ditt behov for tjenester og tar utgangspunkt i målene som er viktige for deg.

Det tas hensyn til områder som for eksempel: 

• Sosialt nettverk/personlige relasjoner 
• Behandling/trening/medisiner 
• Opplæring/veiledning/tilrettelegging/hjelpemidler 
• Økonomi/stønader 
• Transport/mobilitet 
• Husarbeid/hygiene/på – og avkledning 
• Mat/kosthold/måltider 
• Arbeid/sysselsetting/dagtilbud 
• Bolig 
• Fritid/ferie/høytider 
• Behov hos foreldre, ektefelle, partner, barn

 

Slik søker du helse- og omsorgtjenester digitalt

Hva må du gjøre før du søker?

 • Du må ha tilgang til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides)
 • Om verge eller pårørende logger seg inn med ID-porten, må fullmakt legges ved.
 • Last ned og fyll ut fullmakt her
 • Fullmakten må legges ved søknaden som PDF eller bildefil

Gå til søknadsskjemaet 
 

Kontakt:

​​​​​​​Ta kontakt med pleie og omsorg på tlf.: 75 01 51 20. Utenom dagtid på hverdager viderekobles telefonen til Sømna sykehjem og settes derfra til hjemmetjenesten.

Kontaktinfo

Ingalill Wallin Nilsen
Enhetsleder for pleie og omsorg
E-post
Telefon 75 01 51 22
Mobil 48 02 01 84