Folkehelse

Folkehelse omhandler alle aspekter av våre liv og er definert som ”befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning”. Folkehelse er tverrsektorielt arbeid og det berører alle deler av den kommunale organiseringen. Folkehelsearbeid tar utgangspunkt i at samfunnet har ansvar for befolkningens helse ved å legge grunnlaget for gode levekår og levevaner.

De grunnleggende prinsippene for folkehelsearbeid er:

  • ”helse i alt vi gjør”
  • utjevning av sosiale forskjeller
  • bærekraft
  • føre var
  • medvirkning

Systematisk og kunnskapsbasert

Folkehelseloven trådte i kraft i 2012. Med den nye loven er ansvaret for folkehelsen flyttet fra kommunehelsetjenesten til kommunen som helhet. Det vil si at alle enheter i kommunen har ansvaret for folkehelsen og skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale forskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Forebygge mer for å behandle mindre

En samfunnsutvikling som fremmer folkehelse tydeliggjør at det må gjøres noe med de ulike påvirkningsfaktorene som er i samfunnet og som kan ha innvirkning på helsen. Hensikten er ikke å sette i verk tiltak og ”reparere” etter at sykdom, skade eller lidelse er oppstått, men å redusere de negative eller øke de positive påvirkningsfaktorene som fremmer folkehelse og forebygger at sykdom, skade eller lidelse oppstår eller utvikler seg. Kommunen skal tenke folkehelse, forebygging og helsefremmende tiltak i all planlegging.

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer

Folkehelseloven krever at kommunen skal ha nødvendig oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Gjennom oversiktsarbeidet skal kommunene identifisere sine folkehelseutfordringer. Oversiktsdokumentet skal gi en helhetlig oversikt som danner grunnlaget for arbeidet med utformingen av den kommunale planstrategien og for langsiktige mål og strategier i folkehelsearbeidet. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

Vil du lese hele kunnskapsgrunnlaget til Sømna kommune finner du dette her:

Planstrategien kan leses her:

Systematisk arbeidsform

Folkehelseloven legger opp til en systematisk arbeidsform som innebærer oversikt over folkehelsesituasjonen, planforankring av mål, utarbeidelse av tiltak og evaluering av kommunens folkehelsearbeid på lang og kort sikt.

 

I kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029 er det utarbeidet flere mål og strategier for å møte kommunens utfordringer innen folkehelse.

 

 

Kontaktinfo

Marianne Vedal Grøttheim
Leder plan, miljø og utvikling
E-post
Telefon 75 01 50 17
Mobil 40 23 48 75

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00