Arealoverføring

Ønsker du å kjøpe deler av en annen eiendom eller selge deler av din egen, kan du søke om arealoverføring. 
 
Arealoverføring innebærer at det fradeles en del av en eiendom, og at denne delen slås sammen med en annen eiendom. Ved arealoverføring slipper man å opprette egen grunneiendom, tinglyse skjøte og utføre en sammenslåing av eiendommene.

Justeringer der arealet er under 5% av eiendommens totale areal kan gjøres ved grensejustering.

Hvem kan søke?

Eier av eiendom (hjemmelshaver), fester, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søke om arealoverføring.

Søknad

For å søke om arealoverføring må du bruke skjemaet nedenfor til å søke om endring av matrikkelenhet (pkt. 1) og rekvisisjon av oppmålingsforretning (pkt. 3)

Søknad om deling av grunneiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 227 kB)

Vedlegg til søknad

 • Situasjonskart – der det markeres hvilket areal som skal overføres. Situasjonskart skrives ut hos Enhet for teknisk og eiendom eller f. eks. www.seeiendom.no.
 • Når arealoverføringen ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan, kommunedelplan eller arealplan må det søkes om dispensasjon. Les mer om dispensasjon her.
 • I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen, må det legges ved firmaattest av nyere dato.

Hvor sendes søknaden?

Søknaden kan sendes til kommunen per e-post eller post, men vi oppfordrer deg til å bruke digital innsending.

Sømna kommune har tatt i bruk eDialog som kan benyttes for innsending av søknader. Du må da logge deg inn med BankID eller MinID.

Hva skjer videre etter du har søkt?

Når søknaden er registrert hos oss, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler i saken, orienterer vi om dette. Trenger søknaden behandling/uttalelser fra andre offentlige instanser enn kommunen, sørger vi for innhenting av disse. 

Etter at søknaden er behandlet kontakter vi deg for å avtale når og hvor søker, landmåler og berørte parter skal møtes på aktuell eiendom for å befare eiendommenes grenser. Dette kalles en oppmålingsforretning.  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Vedtaket sendes til søkerne med kopi til eventuelle parter som har hatt merknader til søknaden.

Hva koster det?

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift. Gebyret for oppmålingsforretningen er avhengig av tomtens areal.

Gebyr for arealoverføring av grunneiendom

Gebyr for arealoverføring av grunneiendom
Hva Pris i kr
Areal fra 0-500 m2 11140
Areal over 500 m2 - økning pr. påbegynte 500 m2 1660

 

Gebyr for arealoverføring av anleggseiendom

Gebyr for arealoverføring av anleggseiendom
Hva Pris i kr
Areal fra 0-250 m3 4365
Areal fra 251-500 m3 5665
Areal over 500 m3 - økning pr. påbegynte 500 m3 720

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Hva må være på plass før oppmålingsforretning?

Etter at søknaden er behandlet kontakter vi deg for å avtale når og hvor søker, landmåler og berørte parter skal møtes på aktuell eiendom for å befare eiendommenes grenser. Dette kalles en oppmålingsforretning.

Når tillatelse er gitt blir saken fordelt oppmålingsansvarlig.

Før møte på eiendommen/oppmålingsforretningen kan avholdes:

 • Eventuelle vilkår i tillatelsen må være oppfylt.
 • Partene må undertegne «Erklæring om arealoverføring» der blant annet kjøpesummen og verdien på arealet må være angitt. Dette må leveres inn i originalt eksemplar.
 • Det må foreligge erklæring fra panthavere om pantefrafall og avklaringer i forhold til bruksretter. Dette gjelder dersom det hefter pant på avgivende eiendom. Erklæringen om pantefrafall må tinglyses på originale pantedokumenter. Dette gjøres som regel av banken som har pant på eiendommen.
 • Pantefrafallet bør formuleres slik: «XX frafaller pant i arealoverføring mellom gnr.../ bnr... og gnr.... og bnr.... på yy m2».
 • Det må ryddes opp i eventuelle pant/pengeheftelser slik at det ikke er prioritetskollisjon på arealene som skal føres sammen. Prioritetskollisjon oppstår når eiendommer har ulike tinglyste pengeheftelser f.eks lån i ulike banker med ulik prioritet.

Søkere og eierne av tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel minst to uker før møte på eiendommen/oppmålingsforretningen finner sted. Det føres en protokoll der det framgår hvem som møtte, om det var enighet/uenighet i påviste grenser og eventuelt andre forhold som kom opp under oppmålingsforretningen.

Matrikkelføring og tinglysning

 • Etter møte på eiendommen/oppmålingsforretningen er gjennomført og alle vilkår er oppfylt, føres de nye eiendomsgrensene inn i Norges offisielle eiendomsregister/matrikkelen før vi sender melding om arealoverføringen til Kartverket for tinglysing.
 • Dersom avgiftsmyndighetene ikke godtar markedsverdi som grunnlag for dokumentavgiften eller det viser seg at arealoverføringen fører til prioritetskollisjon, eller andre forhold som hindrer tinglysing, vil arealoverføringen ikke bli tinglyst, men returnert til kommunen og partene for retting.
 • Når kommunen får tilbakemelding på at arealoverføringen er tinglyst, tas det ut matrikkelbrev som sendes til søker/rekvirent.
 • Partene har 3 ukers klagefrist fra brevet er mottatt.

Kontaktinfo

Ragnhild Sveli Pedersen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 34
Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00