Grensejustering

For å rette opp uhensiktsmessige grenser mellom eiendommer kan man foreta en grensejustering/makeskifte.

En grensejustering vil si at det kan overføres mindre areal mellom to matrikkelenheter (eiendommer) som har felles eksisterende grense. For overføring av større områder, se arealoverføring. En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives.

Vilkår for grensejustering

  • Arealene skal være noenlunde like i størrelse og verdi.
  • Av hensyn til panterett er det bare mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene.
  • Arealet for involverte eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent (maksimalt 500 m²).

Hvem kan søke?

Eier (hjemmelshaver), fester, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søke om grensejustering.

Søknad

For å søke om grensejustering må du rekvirere oppmålingsforretning (pkt. 3 på s. 1 i skjemaet nedenfor).

Søknad om grensejustering (PDF, 227 kB)

Søknaden må være undertegnet av alle eiere og eventuelle festere av de berørte eiendommene. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen, må det legges ved firmaattest av nyere dato.

Vedlegg

Søknaden må inneholde forslag til ny grense tegnet inn på kartutsnitt og opplysninger om hvor stort areal som overføres.

Hvor sendes søknaden?

Søknaden kan sendes til kommunen per e-post eller post, men vi oppfordrer deg til å bruke digital innsending.
Sømna kommune har tatt i bruk eDialog som kan benyttes for innsending av søknader. Du må da logge deg inn med BankID eller MinID.

Hva koster det?

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal, maksimalt 500 m2. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen.

Gebyr for grensejustering
Hva Pris i kr
Areal fra 0-250 m2 5665
Areal fra 251-500 m2 8505

Kontaktinfo

Ragnhild Sveli Pedersen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 34
Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00