Kommuneplanens arealdel - ny plan under utarbeidelse!

Kommunen er i gang med å utarbeide ny arealdel med mål om ferdigstillelse våren 2023.

All kommuner skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer og overordnede planer for arealbruk er ivaretatt.

Har du innspill til ny arealdel eller planprogrammet?

Kommunestyret vedtok 12.05.22 å legge planprogram for kommuneplanens arealdel (PDF, 2 MB) ut til offentlig høring i 6 uker. Har du innspill til selve planprogrammet må dette sendes til kommunen innen 25.06.22 (post@somna.kommune.no). Har du spørsmål, ta kontakt med leder plan, miljø og utvikling. 

Dersom du ønsker å komme med innspill til selve arealdelen ønsker vi at du fortrinnsvis benytter dette skjemaet: (DOCX, 230 kB)

For spørsmål til selve arealdelen, ta kontakt med Ragnhild S. Pedersen. Kontaktinformasjon finner du i skjemaet. 

Frist for innspill til arealdelen er 31.08.22

Her finner du gjeldende kommuneplanens arealdel

 

Kontaktinfo

Marianne Vedal Grøttheim
Leder plan, miljø og utvikling
E-post
Telefon 75 01 50 17
Mobil 402 34 875

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00