Kommuneplanens arealdel - ny plan under utarbeidelse!

Kommunen er i gang med å utarbeide ny arealdel.

All kommuner skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer og overordnede planer for arealbruk er ivaretatt.

Frist for innspill var i oktober 2022 og det jobbes nå med å gå gjennom alle innspill og tegne forslag til nytt kart. Det tas sikte på å legge den ut til 1. gangs høring vinter 2024.. Det vil da bli anledning for alle å komme med innspill.Dette vil bli annonsert. 

Kommunestyret har vedtatt planprogram for kommuneplanens arealdel (PDF, 2 MB).

Her finner du gjeldende kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner

 

 

Kontaktinfo

Marianne Vedal Grøttheim
Leder plan, miljø og utvikling
E-post
Telefon 75 01 50 17
Mobil 40 23 48 75

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00