Tilskudd til regionalt miljøprogram (RMP)

Det overordnede formålet med regionale miljøtilskudd er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner, tilgjengelighet i jordbrukslandskapet, samt redusere bruk av plantevernmidler og utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket. 

Regionale miljøtilskudd er hjemlet i forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland, 05.06.2019.

Søknadsfristen er 15. oktober.

Disse kan søke regionale miljøtilskudd

a) Foretaket må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer, og være registrert i Enhetsregisteret. Tiltakene det søkes tilskudd for, må være gjennomført i søknadsåret.
 
b) Beitelag kan søke tilskudd for drift etter § 5, drift av beitelag. Med beitelag menes i denne forskriften sammenslutninger som er registret i Enhetsregisteret, og som har til hovedformål å samarbeide om fellesløsninger og god utnyttelse av utmarksbeite.

Vær oppmerksom på:
- Miljøtilskudd til drift beitelag, jfr. forskriftens § 5, kan kun søkes av godkjente beitelag i Nordland.

- Tilskudd til skjøtsel kan gis til tiltak på arealer som foretaket eier eller leier. Det kan også gis tilskudd til skjøtsel på arealer hvor foretaket gjennomfører skjøtsel på oppdrag for eier. Ved skjøtsel på leid areal eller på oppdrag, skal det foreligge en skriftlig avtale mellom foretaket og eieren av arealet. 

- Det gis ikke miljøtilskudd til skjøtsel som gjennomføres med lånte eller leide dyr.

- Ved eierskifte er det foretaket som disponerte dyrene og/eller arealet den 31. juli i søknadsåret, som kan motta miljøtilskudd. 

- Alle grunnopplysningene (navn, organisasjonsnummer, driftssenter og kontonummer) må være de samme som i søknaden om produksjonstilskudd.

- Ved regelverksbrudd eller feilopplysninger kan hele eller deler av tilskuddet avkortes i samsvar med § 29 og § 30 i forskriften. Dette gjelder også hvis et foretak driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet.  

For alle foretak som har jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, er det et vilkår at foretaket har gjødslingsplan som oppfyller kravene i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging § 3.

Ved bruk av sprøytemidler er det det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til føring av sprøytejournal i forskrift 26. juli 2004 nr. 1138 om plantevernmidler, § 18 femte ledd.

Søknadsfristen er 15. oktober.

Kontaktinfo

Trond Grønmo
Fagleder landbruk og vilt
E-post
Telefon 75 01 50 70
Mobil 45 60 24 00
Solfrid Sivertsen
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 50 74
Mobil 90 60 32 76

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00