Hva er gårdskart?

AR5 er et arealressurskart som viser areal etter arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Mest aktuelle for oss nå er markslag som fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Disse opplysningene i gårdskartet er grunnlag for utbetaling av ulike tilskudd i landbruket, bl.a. ved søknad om produksjonstilskudd 15. oktober 2022.

Klassifisering av markslag – NIBIO:

 • Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanleg pløyedjupn, og kan nyttast til åkervekster eller til eng, og som kan fornyast ved pløying
 • Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er rydda og jamna i overflata, slik at maskinell hausting er mulig.
 • Innmarksbeite: Jordbruksareal som kan brukast som beite, men som ikkje kan haustast maskinelt. Minst 50 % av arealet skal vere dekka av kulturgras og beitetålande urter.
 • Skog: Areal med minst 6 tre pr dekar som er eller kan bli 5 m høge, og som er jamt fordelt på arealet.
 • Myr: Areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tjukt torvlag
 • Åpen fastmark: Areal som ikkje er myr, og heller ikkje er jordbruksareal, skog, bebygd eller samferdsel. 
 • Bebygd: Areal som er utbygd eller betydeleg opparbeida, samt tilstøytande areal som i funksjon er nært knytta til bygningane. 
 • Samferdsel: Vegar og jernbane 
 • Snøisbre: Isbre eller snø som ikkje smelter om sommaren. 
 • Ferskvann: Innsjø, elv og bekk 
 • Hav: Sjø og hav

Hvor finner du gårdskartet?

Søk opp egen eiendom og leid areal på: Gårdskart – Nibio.
Marker for inndeling i 7 eller 13 arealklasser. Kartet viser da hvordan eiendommen er inndelt i markslag. Velger en flybilder under bakgrunnskart blir flybilder tatt sommeren 2021 bakgrunn for inndelingen. Tidligere var flybilder tatt sommeren 2014 bakgrunn.

Forandringer i markslag?

Har du fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite som du ønsker å forandre i gårdskartet ønsker vi melding om dette. Det gjelder både eget og leid areal. Du melder fra ved å sende oss i posten, eller i e-post, en kartkopi hvor arealet som ønskes forandret er tegnet inn. Det gjelder f.eks. ved nydyrking, nytt beite som kan holde kravet til innmarksbeite, forandringer av areal ved gårdstun m.m..

Innmarksbeite kan også gro fort igjen med kratt og skog dersom beitetrykket blir for svakt. De nye flybildene viser hvor det må ryddes slik at lyset slipper til i grasbunnen. Krav til innmarksbeite, se egen boks øverst.

Meld derfor fra om endringer.

bjorn.sylten@somna.kommune.no

tlf. 750 15072 (tirsdag, onsdag, torsdag)

Kontaktinfo

Bjørn Sylten
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 50 72