Kulturpris / Kulturstipend - 2023

Frivillige lag og foreninger som driver aktivt kulturarbeid, utgjør en av Sømna kommunes viktigste ressurser for å nå kulturpolitiske mål. Historie, tradisjoner, kulturelt mangfold og folkehelse skal være basis for kommunens utvikling inn i fremtiden. For den enkelte innbygger gir frivilligheten rom for utvikling og utfoldelse, ut fra den enkeltes interesser, evner, forutsetninger og kreativitet. Enten på egen hånd eller sammen med andre. Frivillige lag og foreninger representerer et vell av møtearenaer og har derfor særdeles stor betydning med tanke på å skape tillit og gode relasjoner mellom mennesker, noe som er forutsetningen for gode lokalsamfunn.

Sømna kommune ønsker å støtte økonomisk det arbeid som frivillige lag og foreninger gjør. Kommunen ønsker også å støtte andre aktører som skaper kultur - det være seg skoler, institusjoner og enkeltpersoner.

Kulturpris

Sømna kommune deler ut en kulturpris annethvert år. Prisen tildeles en person eller flere, lag eller forening som har utmerket seg for kulturlivet i Sømna kommune. Forslag til kandidater må være sendt inn til kommunen innen 30. oktober 2023.

Kulturstipend

Sømna kommune deler ut et kulturstipend hvert år, så sant man finner en mottaker som oppfyller kriteriene. Stipendet er pålydende kr. 10.000,-. De nevnte kriterier er å finne her (link til hjemmeside) Forslag på egnede kandidater må være sendt inn til kommunen innen 1. mars.