Kulturmidler

Frivillige lag og foreninger som driver aktivt kulturarbeid, utgjør en av Sømna kommunes viktigste ressurser for å nå kulturpolitiske mål. Historie, tradisjoner, kulturelt mangfold og folkehelse skal være basis for kommunens utvikling inn i fremtiden. For den enkelte innbygger gir frivilligheten rom for utvikling og utfoldelse, ut fra den enkeltes interesser, evner, forutsetninger og kreativitet. Enten på egen hånd eller sammen med andre. Frivillige lag og foreninger representerer et vell av møtearenaer og har derfor særdeles stor betydning med tanke på å skape tillit og gode relasjoner mellom mennesker, noe som er forutsetningen for gode lokalsamfunn.

Sømna kommune ønsker å støtte økonomisk det arbeid som frivillige lag og foreninger gjør. Kommunen ønsker også å støtte andre aktører som skaper kultur - det være seg skoler, institusjoner og enkeltpersoner.

Kommunestyret har vedtatt kriterier for tildeling av kulturmidler i Sømna kommune. Det anbefales at denne leses før søknader fremmes. Det fordeles to typer kulturmidler fra to delpotter, og det er to ulike søknadsskjemaer som skal brukes.

Kulturmidler drift

Tilskudd kun til kulturelle lag og foreningers generelle drift. Vedlagt skal være årsmøtedokumenter og medlemsliste.

Kulturmidler arrangement og prosjekt

Tilskudd til spesielle kulturelle tiltak - investeringer, kurs, prosjekter, etc. Her kan både kulturelle og ikke- kulturelle lag og foreninger søke, likeså uorganiserte og enkeltstående aktører. Mens partipolitiske, yrkes- og næringsorganisasjoner, kommersielle virksomheter, samt organisasjoner som ikke er åpne for alle, ikke er tilskuddsberettiget. Vedlegg er i utgangspunktet unødvendig. Men for tiltak som allerede er gjennomført vil man, ved å legge ved kortfattet rapport i ord og tall, samt kopi av kvitteringer, få tilsagte midler utbetalt straks. Kulturmidler til prosjekt/kurs utbetales ikke før tiltaket er gjennomført. 

Søk om kulturmidler

Søknaden kan skrives i et vanlig word-dokument og sendes til post@somna.kommune.no. Med utgangspunkt i søknad foretas fordelingen av disse midlene etter fastsatte kriterier. Admininstrasjonen forbereder tildelingsaken med en anbefalt fordeling av driftsstøtte og prosjekt/kursstøtte ut i fra gitte retningslinjer. Det er Formannskapet som vedtar hvem som får tildelt midler gjennom denne ordningen.