Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Formål

Formålet er å yte hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i boligen og i tilknytning til husholdningen.

Målgruppe

Målgruppe er hjemmeboende som grunnet nedsatt funksjonsevne ikke selv har mulighet til å utføre praktiske gjøremål.

Individuell vurdering

All hjelp tildeles etter individuell vurdering, og behovet vurderes fortløpende. Det tas utgangspunkt i:

 • Hva den enkelte kan klare selv. 
 • Den enkeltes situasjon.
 • Det skal vurderes hva ektefelle eller andre familiemedlemmer kan ivareta av oppgaver.
 • Det vurderes i det enkelte tilfelle hvor mye tjenestemottaker selv kan bidra med.

Standard på tjenesten

Omfanget og innholdet på tjenesten blir vurdert individuelt. Innvilget tjeneste skal gi den enkelte tjenestemottaker et forsvarlig tilbud i forhold til matlaging, renhold og nødvendige innkjøp. Det vurderes også i hvilket omfang tjenestemottaker trenger tilsyn eller har mulighet til å ta kontakt med tjenesteyter.

 • Husrengjøring der tjenestemottaker oppholder seg til daglig. 
 • Rom ut over dette, for eksempel gjesterom, kan det ikke innvilges hjelp til.
 • Oppvask begrenses til tjenestemottakers bruk, oppvask etter besøk må ivaretas av Besøkende.
 • Klesvask.
 • Sengeskift ved behov.
 • For de som bor i omsorgsbolig, er rengjøring av fellesareal medregnet i tidsrammen som tildeles.
 • Bruker må selv sørge for å inneha riktig rengjøringsutstyr.

Hjemmetjenesten kan være behjelpelig med å gi opplysninger om mulighet for annen hjelp, herunder blant annet frivilligsentralen. Det utføres ikke hjelp på helg, samt helligdager, når tjenestemottaker er bortreist, storrengjøring/rundvask og vindusvask.

Dyr holdes i bånd eller i avlukket rom når hjemmetjenesten er på besøk. Lufting av hund og stell av dyr inngår ikke i våre tjenester.
Vi ber om at det ikke røykes i den tiden hjemmetjenesten er til stede.

Slik søker du

I søknadsskjemaet (PDF, 150 kB)beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Hva koster tjenesten

Praktisk bistand er en lovpålagt tjeneste som kommunen krever egenbetaling for. Egenbetalingen beregnes ut ifra husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag.

Satsene er regulert etter «Forskift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester».  

 • Inntektsgruppe 0-2 G : reguleres i henhold til maksimal egenandel. Fastsettes årlig i eget rundskriv
 • Inntektsgruppe 2-3 G: kr. 1000,- pr. mnd.
 • Inntektsgruppe 3-4 G: kr. 1500,- pr. mnd.
 • Inntektsgruppe 4 G og over: kr. 2000,- pr. mnd.
 • Timesats enkelttimer for inntektsgruppe over 2G: kr. 320,- pr.time

Kontaktinfo

Ingalill Wallin Nilsen
Enhetsleder for pleie og omsorg
E-post
Telefon 75 01 51 22
Mobil 48 02 01 84

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna