Kommunens rolle som barnehagemyndighet

Barnehagemyndighetens oppgaver og mål er å sikre et helhetlig barnehagetilbud, og at tilbudet er av god kvalitet uavhengig av om det er en kommunal eller privat barnehage.

Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet.

Oppgavene kommunen har som barnehagemyndighet skal organiseres adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet.

Veiledning

Sømna kommune som barnehagemyndighet skal gi veiledning og påse at alle barnehager drives i samsvar med bestemmelsen i barnehageloven med forskrifter.

Tilsyn

Tilsyn er kontroll av om barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven med forskrifter. Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet, og innebærer å undersøke praksis og pålegge endring av lovstridig praksis. Tilsyn er et av virkemidlene barnehagemyndigheten har for å sikre regleverksetterlevelse i barnehagene, og skal baseres på barnehagemyndighetens risikovurderinger. 

På Sør-Helgeland er tilsyn organisert gjennom en regional tilsynsgruppe som gjennomfører tilsyn etter en rullering mellom alle barnehagene i de fem kommunene. 

Godkjenning/etablering av barnehage

Kommunen avgjør søknader om godkjenning av nye og allerede eksisterende barnehager etter en vurdering av barnehagens egnethet ut fra formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2 i barnehageloven.

Dispensasjon

Har barnehagen behov for å søke dispensasjon fra utdanningskrav, pedagognorm eller minimumsnorm sender styrer en søknad til postmottak@somna.kommune.no. Søknaden behandles av barnehagemyndighet. Ta kontakt med områdeleder oppvekst og kultur, Cathrine Theting, for mer rådgivning på hva en slik søknad må inneholde.