Eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende utvalg som har mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og råd til eget kommunestyre.
Denne retten til deltakelse skal bidra til å sikre eldres medvirkning, ved utforming av den praktiske politikken. På den måten er de med på å bevisstgjøre lokalsamfunnet om hva som må til for å legge til rette et samfunn der alle kan delta og føle seg inkludert. Samtidig ivaretas FNs prinsipper for eldre, som blant annet presiserer at eldre skal være integrert i samfunnet og delta aktivt i politikken som angår deres velferd.

Beskrivelse

Eldrerådet skal ha alderspensjonister i flertall, og ikke slik som i andre nemnder som vanligvis er sammensatt slik det politiske styrke-forholdet i kommunestyret tilsier. Eldrerådet skal sikre at eldres syn på saker som angår eldre, blir en del av grunnlaget for de avgjørelsene som fattes. Eldrerådet skal opptre tverrpolitisk og uavhengig. Det vil i praksis si at eldrerådets anbefalinger gis uavhengig av partipolitiske standpunkter.

For perioden 2019-2023 består Sømna Eldreråd av følgende medlemmer

Rådet har ca 4-5 møter i året. I tillegg er det eldrerådet som arrangerer den årlige Eldredagen.

Brukerutvalget

Sømna Eldreråd har oppnevnt 2 av medlemmene til Brukerutvalget. For inneværende periode er det Gunhild Dahle Hansen og Astrid Eldorsen som har denne oppgaven. De har cirka 5 møter i året med beboere på Sømna Omsorgssenter og eldre som bor for seg selv i trygdeboliger.

Kontaktinfo

Norun Arnes
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 75 01 50 10

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00