Eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende utvalg som har mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og råd til eget kommunestyre.
Denne retten til deltakelse skal bidra til å sikre eldres medvirkning, ved utforming av den praktiske politikken. På den måten er de med på å bevisstgjøre lokalsamfunnet om hva som må til for å legge til rette et samfunn der alle kan delta og føle seg inkludert. Samtidig ivaretas FNs prinsipper for eldre, som blant annet presiserer at eldre skal være integrert i samfunnet og delta aktivt i politikken som angår deres velferd.

Beskrivelse

Eldrerådet skal ha alderspensjonister i flertall, og ikke slik som i andre nemnder som vanligvis er sammensatt slik det politiske styrke-forholdet i kommunestyret tilsier. Eldrerådet skal sikre at eldres syn på saker som angår eldre, blir en del av grunnlaget for de avgjørelsene som fattes. Eldrerådet skal opptre tverrpolitisk og uavhengig. Det vil i praksis si at eldrerådets anbefalinger gis uavhengig av partipolitiske standpunkter. Rådet har ca 4-5 møter i året. I tillegg er det eldrerådet som arrangerer den årlige Eldredagen.

 

Eldrerådet

 

Vara Eldrerådet

 

Brukerutvalget

Sømna Eldreråd har oppnevnt to av medlemmene til Brukerutvalget. For inneværende periode er det Astrid Eldorsen og Wenche Solmøy Sørgård som denne oppgaven. De har ca. 5 møter i året med beboere på Sømna omsorgssenter og eldre som bor for seg selv i trygdeboliger. 

Kontaktinfo

Norun Arnes
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 75 01 50 10
Mobil 41 40 53 52

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00