Økonomisk gjeldsrådgivning

Beskrivelse

Kommunen gir økonomisk rådgivning til de som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer. Rådgivningen kan være hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, men kan også bestå av forhandling med kreditorer og hjelp til å inngå en gjeldsordningsavtale.

Målgruppe

Personer med økonomiske problemer/gjeldsproblemer.

Vilkår

Hjelpen forutsetter samarbeid mellom deg og NAV kontoret.
Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med dine fordringshavere.
For mer hjelp se selvhjelpspakken.

Veiledning

Hvis du trenger hjelp til å styre din egen økonomi, eller dersom du er i gjeldsproblemer, kan du kontakte NAV.

Til første møte bør du ha med deg følgende:

  • Dokumentasjon på inntekter, utgifter og gjeld.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom kommunen ikke selv har kompetanse til å hjelpe deg har de plikt til å henvise deg videre til noen som har den kompetansen.

Klage

Klage på vedtaket sendes innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt. Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket.I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan hjelpe til med å skrive klagen.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen enten fra Fylkesmannen eller fra kommunen.

Nyttige nettadresser

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven § 4-1

Gjeldsordningsloven § 1-5
Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser

https://www.regjeringen.no/no/tema/forbruker/gjeldsordning/livsoppholdssatser/id691824/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-99

Kontaktinfo

NAV Sør-Helgeland
Telefon 55 55 33 33

Adresse

Havnegata 40

8900 Brønnøysund

Åpningstider

Mottaket i NAV Sør-Helgeland er stengt.

Bruk nav.no eller ring 55 55 33 33 for å få kontakt med NAV.