Hjemmesykepleie

Beskrivelse

Hjemmesykepleie skal hjelpe personer med særskilte hjelpebehov, slik at de kan bo i egen bolig så lenge som mulig. Den enkelte skal kunne oppleve trygghet, forutsigbarhet og respekt i forhold til tjenestetilbudet. Tjenesten kan blant annet omfatte personlig pleie, legemiddelhåndtering og sårbehandling. Hjelpebehovet kan også omfatte rådgivning, veiledning og opplæring med tanke på å forebygge ytterligere helsesvikt.

Målgruppe

Akutt eller kronisk syke uansett alder og økonomi.

Kriterier

  • Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie
  • Den enkelte skal få tilbud om å få dekket grunnleggende behov, ved at det ytes tilpasset hjelp etter faglige vurderinger.
  • Nødvendig helsehjelp kan ytes til personer som oppholder seg i kommunen
  • Det skal foreligge skriftlig og/eller muntlig søknad

Pris

Vederlagsfritt

Standard på tjenesten

  • Det foretas fortløpende faglig og individuell vurdering av omfanget og hyppigheten av tjenestene i samråd med tjenestemottaker.
  • Tjenesten er tidsbegrenset.
  • For at standarden på nødvendig helsehjelp skal bli best mulig kan det være en forutsetning at boligen tilrettelegges med hjelpemidler.

Kontaktinfo

Bente Næss
Fungerende enhetsleder for pleie og omsorg
E-post
Mobil 412 96 338
Hjemmesykepleien kontoret
Telefon 75 01 51 42
Hjemmesykepleien basen
Telefon 75 01 51 40

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna