Søknad om utslippstillatelse

Privat avløpsanlegg og utslipp av avløpsvann

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger. Slike avløpsanlegg renser avløpsvannet lokalt ved hjelp av for eksempel minirenseanlegg.

Etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig. Du kan kontakte enhet teknisk og eiendom dersom du har spørsmål angående søknad om etablering av privat avløpsanlegg.

Når må du søke om utslippstillatelse?

Du må søke om utslippstillatelse for alle nye utslipp eller vesentlig økning av dagens utslipp, inkludert renset avløpsvann. Søknadsplikten gjelder også når avløp går til lukket tank.

Hvordan søker man om utslippstillatelse?

Privatpersoner kan ikke selv søke om utslippstillatelse

For søknaden gjelder kravene i plan- og bygningsloven om ansvarlig foretak og ansvarsrett. 

Skaffe kartgrunnlag

Du trenger kartgrunnlag for inntegning av utslippet du søker om. Kart kan blant annet skrives ut på www. norgeskart.no eller www.seeiendom.no.

Varsle naboer og andre spesielt berørte om søknaden

Det er strengere krav til varsling ved nyanlegg og utvidelser enn ved rehabilitering av bestående anlegg.

"Andre spesielt berørte" kan være grunneiere, ulike interesseorganisasjoner eller andre med brukerinteresser nedenfor utslippet, for eksempel drikkevannskilder. Hvis du er i tvil om hvem som bør varsles, kan du spørre kommunen. Det skal benyttes standard skjema for nabovarsling, og det må opplyses om at svarfristen er 4 uker, ikke 2 uker som det står på skjemaet. Du må sørge for å få kvittering på at varsel er sendt, enten ved underskrift eller rekommandert sending. Søknaden skal ikke sendes inn før svarfristen har gått ut. Oversikt over hvem som er varslet og kvitteringer skal vedlegges søknaden sammen med alle uttalelsene som har kommet inn.

Søknadsskjema for nabovarsling finner du her.

Undersøke og vurdere lokale drikkevannskilder

Når en skal etablere et nytt eller øke et utslipp må en være helt sikker på at dette ikke vil kunne forurense lokale drikkevannskilder. Det er derfor krav om at dette blir nøye undersøkt før en søker om utslippstillatelse.

Hvor sendes søknaden?

Søknaden kan sendes til kommunen per e-post eller post, men vi oppfordrer deg til å bruke digital innsending.
Sømna kommune har tatt i bruk eDialog som kan benyttes for innsending av søknader. Du må da logge deg inn med BankID eller MinID. 

Gebyr for utslippstillatelse

Gebyr for utslippstillatelse
Type Små anlegg Mellomstore anlegg Store anlegg
Søknad om utslippstillatelse 1890 kr 2830 kr 5600 kr
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse 1450 kr 2175 kr 4365 kr
Melding etter lokal forskrift 940 kr 1890 kr 5670 kr

Små anlegg vil si mindre enn 15 Pe, mellomstore anlegg er 15-100 Pe og store anlegg vil si større enn 100 Pe.

Pe: Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg bruker EU sin definisjon av Pe. I EU er en personenhet den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. Den spesifikke forurensningsproduksjonene i Norge er satt noe lavere enn EU-standarden noe som medfører at utslipp fra ca. 22 personer tilsvarer 25 Pe, utslipp fra ca. 150 personer tilsvarer 100 Pe og utslipp fra ca. 1500 personer tilsvarer 1000 Pe.

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00