Skogoppdatering i AR5

Skogoppdatering i AR5 skjer med hjelp av heldekkende skogressurskart SR16.

Skoginformasjonen i Arealressurskartet (FKB-AR5) stammer i fra kartleggingen av økonomisk kartverk som ble startet på 1960-tallet og ble ferdigstilt på 1980-tallet. Skogen i AR5 er så langt kun oppdatert gjennom ajourføring av jordbruksareal og bebyggelse. Nå er det imidlertid etablert metode for oppdatering av skoginformasjonen i AR5 med informasjon fra Skogressurskartet SR16. Det betyr at områder som tidligere ikke har vært kartlagt nå blir oppdatert med skogopplysninger, i tillegg til at andre skogopplysninger også blir oppdatert i AR5.

Skogressurskart SR16

Vi ønsker å bruke informasjonen i SR16 til å oppdatere skoginformasjonen i AR5. SR16 er et heldekkende skogressurskart som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper av landets skogressurser. Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksiterende kart (FKB-AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og Landsskogsflater.

Mer om skogressurskart (SR16)

 Hva vil bli oppdatert?

Arbeidet er delt i to hovedoppgaver. Med utgangspunkt i heldekkende SR16 er en av oppgavene å utvide FKB-AR5 i tidligere ikke-kartlagte områder. I disse områdene vil det bli lagt på arealtypene skog, åpen fastmark og myr. Egenskapene på disse arealtypene f.eks. treslag og skogbonitet vil bli hentet fra estimatene fra SR16.

Den andre hovedoppgaven av oppdateringsarbeidet er oppdatering av skogopplysninger i områder som har eksisterende FKB-AR5 informasjon. Nedenfor følger en oppsummering av de fire arealtypene som er berørt av oppdateringen:

  • Skog til åpen fastmark: Skog endres til åpen fastmark hvis arealet ikke oppfyller kravet til skog. Det er kun skogen som ikke er produktiv som vil bli endret. 

  • Åpen fastmark til skog: Åpen fastmark endres til skog hvis det er betydelig gjengroing eller tilplanting som oppfyller kravet til skog. 

  • Myr til myr med treslag: Myrarealer som er tydelig gjengrodd og som oppfyller kravet til skog får treslag og skogbonitet impediment. Hvis det er tydelig grøfting og tilplanting av trær er kan det lages en ekstra fil til kommunen som påviser områder som kanskje kan være produktiv skog. Kommunen må da med sin lokalkunnskap ta stilling til om arealene skal være produktiv skog. 

  • Innmarksbeite: Innmarksbeiter med tydelig gjengroing blir lagret i en egen fil som sendes kommunen. Denne påvisningsfilen kan kommunen bruke i sitt kontinuerlige ajourhold. 


Framdrift fylker og kommuner
Skogoppdateringen i AR5 følger i utgangspunktet produksjonsstatus av SR16. For å sikre kvaliteten og nøyaktighetskravene i AR5 blir det bare brukt SR16-områder som har laserdata som grunnlaget for høydeinformasjon. Dermed er det deler av Sør-Trøndelag som blir oppdatert først og så fortsetter vi med områder i Hedmark, Akershus og Østfold.

SR16 er delt opp i et rasterkart (SR16R)  og  et vektorkart (SR16V).
Datasettet er fremstilt gjennom automatisk prosessering av eksiterende kartdata (AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og data fra Landsskogflater.

Rasterversjonen av kartet (SR16R) er fremstilt med 16 x 16 meter piksler. Et vektorkart som generaliserer rasterkartet til større figurer av relativt homogen skog er presentert som et uavhengig produkt med egen beskrivelse (SR16V).  
 
SR16 er tilgjengelig i Kilden for Trøndelag og Østfold samt deler av Akershus og Hedmark. Det jobbes med å produsere kart for Vestfold, Telemark og Agder, dette publiseres innen utgangen av 2018. Videre er det planlagt at kart for Oppland, Buskerud og Oslo publiseres i begynnelsen av 2019.  Resten av landet vil tas fortløpende etter dette, rekkefølgen på områder er ikke endelig bestemt.
Det jobbes med å etablere SR16 som del av Norge Digitalt, og nedlasting av data vil bli mulig så snart dette er klart.

 

Informasjonen er hentet hos NIBIO