Sikker byggegrunn

På grunn av Sømna kommune sin topografiske struktur er naturfare-vurderinger blitt en viktig faktor i byggesaksbehandling. Det er viktig å sjekke naturforhold på sin eiendom før en planlegger å bygge. Med naturpåkjenninger menes snø- og fjellskred, jord og flomskred, kvikkleire/leire, flom og oversvømmelser, havnivåstigning osv.

Når en bygge- eller fradelingssak kommer inn til kommunen har vi saksbehandlingsrutiner der vi sjekker om den aktuelle byggetomta ligger i aktsomhetsområde for eksempelvis jord- og flomskred i NVE’s skredatlas. Vi sjekker også snøskredkart og kvikkleire tilsvarende.

Saksbehandlingsforskriften til plan- og bygningsloven (SAK 10) presiserer at det er tiltakshavers ansvar å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, og kommunens ansvar er å påse at slik dokumentasjon foreligger når vi behandler bygge- og fradelingssøknader.

Det vil si at i tilfeller der kommunen er usikker på om det er en reell naturfare i et aktsomhetsområde må det før byggetillatelse eller fradelingstillatelse blir gitt gjennomføres en geologisk vurdering. Denne vurderingen må gjennomføres av et foretak med fagligkyndig kompetanse. Du er selv ansvarlig for å engasjere fagkyndig bistand, samt eventuelle kostnader i forbindelse med dette.

Målet med å kreve slik dokumentasjon er å avklare at skredfare ikke er til hinder for bygging, det vil si at tomta tilfredsstiller kravene i TEK17 § 7-3.

Sjekk selv

Vi oppfordrer også alle som leverer inn byggesøknad om å sjekke aktsomhetskart for jord- og flomskred. Her er en direkte link til kartportalen NVE Atlas der du kan sjekke om det er noen naturfarer for din eiendom. Klikker du på bildet nedenfor kan du se hvor du finner informasjon om naturfarer i ditt område.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette betyr at potensiell naturfare må vurderes nærmere av fagkyndige i hvert enkelt tilfelle for å finne ut om tomta tilfredsstiller sikkerhetskravene i TEK 17 før kommunen kan gi tillatelse til bygging. Fradeling og byggesaker kan bare gis tillatelse om det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare. 

Nøyaktighet i aktsomhetskart

Selv om eiendommen din får treff innenfor aktsomhetsområdet for naturfarer i NVE atlas er det ikke sikkert at det finnes noen naturfare på eiendommen. Dette betyr bare at det må gjennomføres ytterligere vurderinger før en eventuell tillatelse kan gis. Kartet er ment som et grunnlag for en første vurdering naturfarer i forbindelse med fradeling og byggesaker, i områder der skredfaren ikke er kartlagt mer detaljert.

Ta kontakt med Plan, miljø og utvikling hvis du har noen spørsmål.

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00
Heidi Pedersen Mørk
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 32
Ragnhild Sveli Pedersen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 34

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Kart