Sør-Helgeland Landbrukskontor


Sømna kommune, Brønnøy kommune og Vega kommune, har med hjemmel i kommunelovens kap. 20 § 20-1 Vertskommunesamarbeid, inngått avtale om felles landbruksadministrasjon.

Kommunenes felles landbruksadministrasjon benevnes videre som Sør-Helgeland Landbrukskontor

Kontorsted for Sør-Helgeland Landbrukskontor er vertskommunens administrasjonssted i Vik.

Formålet med samarbeidet er å etablere en felles landbruksadministrasjon for deltagerkommunene som sikrer brukerne en bedre tjeneste samlet, enn hva kommunene klarer hver for seg. Tjenestene skal framstå samordnet og helhetlig, og skal utføres på en faglig god og ressurseffektiv måte.

Sør-Helgeland landbrukskontor skal utføre kommunenes oppgaver innenfor jordbruk. Skogbruk og viltforvaltning som eksempel:

• Saksbehandling etter gjeldene særlover
• Forvaltning og tilskuddsordninger
• Skogbrukstiltak og skogfondsordningen
• Medvirke i kommunale planprosesser
• Næringsutvikling innen og i tilknytning til landbruket
• Viltforvaltning
• Generelt veilednings- og rådgivningsarbeid

Oppgaver og forventninger går fram av Statsforvalterens årlige forventningsbrev til kommunene innenfor landbruks- og reindriftsområdet.

Det delegeres landbruksrelaterte oppgaver i henhold til relaterte lover samt forskrifter hjemlet blant annet i lovene:

• Jordloven
• Konsesjonsloven
• Skogbruksloven
• Forpaktningsloven
• Viltloven
• Forurensningsloven
• Matloven
• Odelsloven
• Vegloven
• Beiteloven
• Dyrevelferdsloven
• Motorferdselloven
• Hundeloven
• Naturskadeloven
• Friluftsloven
• Naturmangfoldsloven
• Vannressursloven
• Lov om veterinærer og annet dyrehelse-personell

Landbrukskontoret skal prioritere lovpålagte oppgaver samt ordninger som utløser midler til næringen.

Utviklingsoppgaver, prosjekter og bistand til enkeltbrukere ligger også innenfor landbrukskontorets ansvarsområde. Dette skal prioriteres ut fra tilgjengelig kapasitet og utføres i dialog og samarbeid med hver enkelt deltakerkommune, landbruksnæringen og andre naturlige samarbeidspartnere.

Innenfor ordninger hvor det er åpent for skjønn i lovverk og regelverk skal det tas hensyn til deltakerkommunenes praksis samt føringer i lokale planer.

Siden kostnadene fordeles ut fra en fordelingsnøkkel har kontoret samme ansvarsområder i alle deltagerkommunene. Dersom en kommune ønsker at kontoret skal utføre andre oppgaver må dette avklares med de andre deltagerkommunene. Deltagerkommunene kan frikjøpe arbeidskraft eller kjøpe bistand fra kontoret forutsatt at dette ikke går ut over kontorets primæroppgaver.

Kontaktinfo

Bodil Lundbakk
Enhetsleder landbruk
E-post
Telefon 75 01 50 75
Mobil 95 74 48 21

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00

Kart