Hva er BTI?

Vi ønsker at Sømna skal være et trygt og godt sted for barn og unge å vokse opp. Vi ønsker et miljø som er preget av livsmestring gjennom tidlig innsats, samhandling og inkluderende fellesskap. Av og til oppstår det likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. Da er det viktig å vite hvordan vi sammen skal gå frem for å hjelpe.

BTI er en samhandlingsmodell som beskriver og synliggjør hvordan våre planer, rutiner, samhandlingsarenaer og verktøy bidrar til identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge. Dette deler vi i tre nivåer: kommunenivå, tjenestenivå og individnivå.

I modellen ligger en handlingsveileder  for ansatte som tar utgangspunkt i ulike grader av bekymring for et barn, og viser ulike nivåer for når man skal sette i gang tiltak og opprette tverrfaglig samarbeid i enkeltsaker. Veilederen beskriver arbeidsprosesser og samhandling mellom tjenestene, og viser veien fra bekymring til handling. Modellen kan bidra til å rette opp svikt i samhandlingen mellom tjenestene både på lokalt, regionalt og statlig nivå. Samhandlingsmodellen med BTI handlingsveileder iverksettes i alle tjenester som arbeider med barn og unge i Sømna kommune.

Målet er å forebygge, oppdage og sette inn riktige tiltak for barn, unge, deres familier, samt gravide som det er knyttet bekymring til på et tidligst mulig tidspunkt. Modellen skal bidra til å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen.

BTI har stort fokus på brukermedvirkning.  Det betyr at de kommunale tjenestene legger til rette for at målgruppen involveres i samarbeidet så tidlig som mulig.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbildeAutomatisk generert beskrivelse

BTI-prosjektet er gjennomført med støtte fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). 

Mer om BTI: Hva er BTI? 

Agder har laget en film som beskriver BTI: Hva er BTI-modellen?