Hvordan søke selv?

Før du søker

Sjekk følgende:

Hvordan søke?

  1. Situasjonskart kan skrives ut hos Servicetorget eller fra f.eks. norgeskart.no.
  2. Tegn inn tiltaket på situasjonskartet. Hvordan du tegner rett inn på kartet inne i Norgeskart sin nettløsning kan du finne en veiledning på her (PDF, 729 kB).
  3. Bestill naboliste fra kommunen om du er usikker på hvilke naboer som skal nabovarsles.
  4. Lag plan-, snitt-, og fasadetegninger som er målsatt og i målestokk. Hvilke krav som stilles til tegningene kan du finne her (PDF, 272 kB).
  5. Send ut nabovarsel. Ved nabovarsling brukes skjema 51545155 og 5156Privatpersoner kan bruke enklere nabovarslingsskjema for mindre byggeprosjekter som garasjer, bod, tilbygg og bruksendring. Dette skjemaet finner du her. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes til kommunen. Mer informasjon om nabovarsling finner du her.
  6. Vent minst 2 uker på eventuelle nabomerknader før du sender søknaden til kommunen.

Søknad og vedlegg

Søknad skal inneholde følgende:

Alle skjemaene/byggesaksblankettene finner du på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet
 

Innsending av søknad

Søknaden kan sendes til kommunen per e-post eller post, men vi oppfordrer deg til å bruke digital innsending.
Sømna kommune har tatt i bruk eDialog som kan benyttes for innsending av søknader. Du må da logge deg inn med BankID eller MinID.

I tillegg er det mulig å benytte søknadsløsninger som vil gjøre søknaden din heldigital. Blandt annet eByggesøk og Byggesøknaden. Disse tjenestene tar et gebyr for bruken av søknadsløsningen. 
 

Sikker byggegrunn

På grunn av Sømna kommune sin topografiske struktur er naturfare-vurderinger blitt en viktig faktor i byggesaksbehandling. Det er viktig å sjekke naturforhold på sin eiendom før en planlegger å bygge. Med naturpåkjenninger menes snø- og fjellskred, jord og flomskred, kvikkleire/leire, flom og oversvømmelser, havnivåstigning osv.

Når en bygge- eller fradelingssak kommer inn til kommunen har vi saksbehandlingsrutiner der vi sjekker om den aktuelle byggetomta ligger i aktsomhetsområde for eksempelvis jord- og flomskred i NVE’s skredatlas. Vi sjekker også snøskredkart og kvikkleire tilsvarende.

Mer informasjon om dette emnet og kartportal for sjekk av din eiendom finner du her.

Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en temaveiledning for utbygging i fareområder som også kan være nyttig lesning. Kapittel 9 omhandler dokumentasjon om sikkerhet mot naturpåkjenninger. Temaveilederen finner du her.

Hva koster det å søke? 

Her finner du saksbehandlingsgebyrer. (PDF, 327 kB)

Behandlingstid

Behandlingstid på byggesaker er 3 uker.

Trenger du hjelp eller veiledning?

Er du i tvil, kan du ta kontakt med Enhet teknisk og eiendom på tlf. 750 15 000.

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00
Heidi Pedersen Mørk
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 32

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00