Må jeg søke?

Du må følge plan- og bygningsloven når du skal bygge, rive eller gjøre endringer på eiendommen din. Sjekk om du må søke ved å bruke Direktoratet for byggkvalitet sin veiviser:

Garasje, bod eller annen bygning: Sjekk om du må søke.
Terrasse, veranda, vinterhage eller tilbygg av bod: Sjekk om du må søke.
Bruksendring: Sjekk om du må søke.

Les mer om hva du kan gjøre på egen eiendom uten å søke i Plan- og bygningsloven § 20-3 og Byggesaksforskriften § 4-1.

 

Dersom du finner at bygningen er søknadspliktig

Dersom du finner at bygningen ikke er søknadspliktig

  • Hvis bygningen ikke er søknadspliktig, kan du bygge uten å informere kommunen på forhånd.
  • Kravet til sikker byggegrunn gjelder også selv om tiltaket ikke er søknadspliktig. Les om kravene til sikker byggegrunn nedenfor.

Du er selv ansvarlig for at tiltaket er unntatt søknadsplikt, og at det oppføres i henhold til gjeldende reguleringsplan og plan- og bygningsloven med forskrifter. Selv om det ikke er krav til søknad og nabovarsling anbefaler vi at du informerer naboene om planene dine.

Hvis du skal oppføre en frittliggende bygning eller et tilbygg, må du informere kommunen om bygningen og plasseringen når den er oppført. Du informerer kommunen ved å sende inn Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt og situasjonskart som viser bygningens plassering. Situasjonskart kan skrives ut hos servicetorget eller norgeskart.no.

Det er også mulig å registrere bygninger som er unntatt søknadsplikt i Kartverkets nettløsning som heter Rett i kartet. Dette kan du gjøre her. Registrerer du bygget ditt her trenger du ikke melde fra til kommunen om bygning unntatt søknadsplikt.

Er du i tvil, kan du ta kontakt med Enhet teknisk og eiendom for hjelp og veiledning.

Sikker byggegrunn

På grunn av Sømna kommune sin topografiske struktur er naturfare-vurderinger blitt en viktig faktor i byggesaksbehandling. Det er viktig å sjekke naturforhold på sin eiendom før en planlegger å bygge. Med naturpåkjenninger menes snø- og fjellskred, jord og flomskred, kvikkleire/leire, flom og oversvømmelser, havnivåstigning osv.

Når en bygge- eller fradelingssak kommer inn til kommunen har vi saksbehandlingsrutiner der vi sjekker om den aktuelle byggetomta ligger i aktsomhetsområde for eksempelvis jord- og flomskred i NVE’s skredatlas. Vi sjekker også snøskredkart og kvikkleire tilsvarende. Hvis tiltaket ikke er søknadspliktig står du selv ansvarlig for å sjekke om det foreligger naturfarer på eiendommen, og om det er nødvendig med eventuelle sikringstiltak i forbindelse med tiltaket.

Mer informasjon om dette emnet og kartportal for sjekk av din eiendom finner du her.

Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en temaveiledning for utbygging i fareområder som også kan være nyttig lesning. Kapittel 9 omhandler dokumentasjon om sikkerhet mot naturpåkjenninger. Temaveilederen finner du her.

Viktig å huske på

  • Tiltak som er i strid med plan- og bygningsloven eller reguleringsplan er alltid søknadspliktig.
  • Fritak fra søknadsplikten gjelder kun dersom tiltaket er i henhold til gjeldende reguleringsplan og kommuneplan. Hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom kan du finne her.
  • Ved bygging av garasje, hagestue og tilbygg, må du sjekke utnyttelsesgraden for tomten. Hva som er gjeldende utnyttelsesgrad for din tomt finner du i reguleringsplanen. Direktoratet for byggkvalitet har laget en kalkulator for utregning av utnyttelsesgrad.
  • Ved terrengarbeid må du huske å sjekke om det ligger ledninger i grunnen. Du kan ikke endre terreng over ledninger uten samtykke fra ledningseier.
  • Hvis eiendommen grenser mot offentlig vei og det ikke er vist byggegrense mot vei i reguleringsplanen, gjelder veilovens byggegrenser. Veilovens byggegrenser er 15 meter fra kommunalvei og i utgangspunktet 50 meter fra fylkes- og riksvei. Nordland fylkeskommune har nå endret byggegrensen langs fylkesvei for veier som er lokale eller er mindre "viktige". Man kan nå bygge så nært som 30 eller 15 meter uten søknad. Hva som gjelder for deg og den aktuelle veien må du selv sjekke på Nordland fylkeskommunes kart.

Sikker byggegrunn 
Dersom det skal bygges i områder med usikker byggegrunn (dvs. skredutsatt, leire, flom osv) må tiltakshaver dokumentere sikkerhet mot fare og ulemper som følge av naturpåkjenninger og miljøforhold. Med naturpåkjenninger menes snø- og fjellskred, jord og flomskred, kvikkleire/leire, flom og oversvømmelser, havnivåstigning osv.

Grunn kan bare bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare og ulemper som følge av natur- og miljøforhold. Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger finner du nærmere beskrevet i pbl § 28-1 og Tek 17.

Mer informasjon

Bygg uten å søke - informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00
Heidi Pedersen Mørk
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 32

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00