Skogbruk i Sømna og Brønnøy

Skogbrukskontoret har disse oppgavene:

  • Behandling av skoglovsaker
  • Skogbruksfaglig rådgivning
  • Forvaltning av ulike virkemiddelordninger i skogbruket
  • Saksbehandling av skogbrukssaker til politisk behandling
  • Administrasjon og kontroll av skogplanting, ungskogpleie og tynning
  • Kontroll og tilskuddsforvaltning av skogsveibygging

Tilbud på ressursoversikter i Brønnøy og Sømna                                      

 Etter 1. januar 2016 kreves det av den europeiske sertifiseringsordningen PEFC at det er utført miljøregistreringer på eiendommen for å omsette tømmer. Med bakgrunn i dette har skogeierlaget i Brønnøy og Sømna kommuner fått på plass et tilbud om ny ressursoversikt med MiS til alle skogeiere i kommunene.

En ressursoversikt med MiS gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din!

Les tilbudsbrevet i sin helhet (DOCX, 913 kB)

Kjerneområder for skogbruk i Sømna

I forbindelse med prosjekt « Ny skogbrukstakst på Sør-Helgeland» har skogkontoret laget en oversikt over de viktigste skogareal i Sømna som anbefales å bestille ny skogbrukstakst. For å få levere tømmer og massevirke i framtida må eiendommer over 100 daa produktiv skog ha fått utført ei miljøregistrering (MIS) i skogen sin.

Åpne oversiktskartet "Kjerneområder for skogbruk i Sømna" (PDF) (PDF, 3 MB)

Dette gjøres billigst ved å delta i fellesprosjektet ny skogbrukstakst på Sør-Helgeland. Dersom interessen er stor nok kan vi få mellom 50 og 60% tilskudd på taksten. De som har skogfond kan bruke av dette for å betale egenandelen. Tømmerkjøpere i inn og utland er pålagt å følge PEFC standarden og det innebærer bl.a. MIS registrering så det må vi ha.

17 000 daa produktiv skog

Inntegnet areal med grønn farge utgjør 17 000 daa produktiv skog. Dette er areal på for det meste høg og middels bonitet. Skog på lav bonitet er tatt med dersom det er nært veg og eller består av barskog. Det er også foretatt ei terrengvurdering slik at produktiv skog vanskelig tilgjengelig høgt opp i lia uten veiløsning er ikke tatt med. Arealet er altså vurdert strengt slik at mest mulig skal være økonomisk drivverdig. Små areal bestående av Sitka og Lutzigran er også tatt med da disse plantefeltene kan inneholde spesielt stor kubikkmasse tømmer.

Areal utenom kjerneområdene kan allikevel være aktuelle å drive skogbruk på, men det er mer krevende. På flyfotoet er også offentlig veinett, private skogsbilveier og private traktorveier lagt inn. På østsiden av Ursfjorden er også interessante skogområder som bør takseres for å lette planleggingen med ulike sjøleveringsløsninger, leveranse til lekter etc. Dette areal er ikke med på denne oversikten.

Oversiktskartet er også egnet til å være et temakart i kommunens arealplan for å belyse skogbruksnæringens sektorinteresser.

Kontaktinfo

Vasyl Lakatosh
Fagleder skog og vilt
E-post
Telefon 94 78 23 28

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00

Kart