Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets siste økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Med dette menes penger til det som regnes som livsnødvendigheter, som bl.a. mat, husleie og strøm. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Hvem kan få økonomisk stønad

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) gjelder for alle personer som oppholder seg lovlig i landet.
Dersom du ikke kan sørge for livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre rettigheter, og alle andre muligheter har vært prøvd kan du ha rett på sosial stønad.

Kriterier

Du må dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt, for eksempel;

  • om du har søkt om bostøtte.
  • om du har benyttet deg av dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger.
  • om du har kontakt med Arbeids- og velferdsetaten og tar imot tilbud om arbeid eller kurs.

Ved tildeling av økonomisk stønad skal det stilles vilkår om aktivitet til ungdom under 30 år , med mindre tungtveiende grunner taler mot det.

Veiledning

Du kan kontakte NAV for å få hjelp til å søke om økonomisk sosialhjelp. Se åpningstider ved nav.no. Dersom det er første gang du søker om økonomisk sosial hjelp vil du bli kalt inn til et møte for en gjennomgang av din økonomiske situasjon.

Søknadsprosess

Det er ingen søknadsfrist. Du må selv søke i god tid dersom du vet at du vil bli stående uten inntekt til livsopphold da vi har behandlingstid på cirka to uker. Dette varierer litt, men kommunen har plikt til å behandle søknaden så snart det lar seg gjøre.  Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

I søknaden må du legge ved dokumentasjon på inntekter og utgifter. Behandlingstiden kan bli forsinket dersom du ikke kan dokumentere den situasjonen du beskriver i søknaden. Da må saksbehandler eventuelt kontakte deg for å be om ytterligere opplysninger/dokumentasjon.

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter. Dette vedtaket vil bli sendt til deg per post.

Søknadsskjema finner du her (PDF, 246 kB)

Klage

Klage på vedtaket sendes innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt. Klagen skal sendes til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan hjelpe til med å skrive klagen.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen enten fra Fylkesmannen eller fra kommunen.

Lover

Forvaltningsloven
Lov om sosiale tjenester i NAV, kap. 4

statlige-veiledende-retningslinjer-for-okonomisk-stonad-for-2018

Kontaktinfo

NAV Sør-Helgeland
Telefon 55 55 33 33

Adresse

Havnegata 40

8900 Brønnøysund

Åpningstider

Mottaket i NAV Sør-Helgeland er stengt.

Bruk nav.no eller ring 55 55 33 33 for å få kontakt med NAV.