Trafikksikker kommune

Sømna kommune ble godkjent som Trafikksikker kommune i 2016, og re-godkjent i 2019 og 2022. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune.

Godt omdømme

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere.

Kommunen en viktig aktør

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage – og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.

Alle enheter involvert

Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. For å lykkes har alle kommunens enheter blitt involvert i arbeidet og den enkelte enhetsleder har tatt sitt delansvar. Arbeidet er forankres i den politiske og administrative ledelsen.

Du kan lese mer om Trafikksikker kommune her.

Søk om tilskudd

Hos Nordland Fylkeskommune kan du søke om tilskudd til holdningsskapende arbeid for å bedre trafikksikkerheten. Mer informasjon om søknad om tilskudd finner du her.
 

Hva er trafikksikkerhet?

Trafikksikkerhet er mer enn å etablere et gangfelt, og mer enn humper i veien.
Trafikksikkerhet er mye mer enn bare den fysiske utformingen av veiarealene. Fortau, gang- og sykkelveier, fartshumper og gangfelt er viktige tiltak, men de alene vil ikke bidra til et trafikksikkert samfunn. Trafikksikkerhet omfatter forebyggende helsearbeid, opplæring og holdningsskapende arbeid.

For at vi skal lykkes med trafikksikkerhet er vi avhengig av at alle innbyggere må bidra.

Trafikksikkerhet og tiltak som alle kan hjelpe til med er blant annet:

  • Oppmerksomhet: Alle som ferdes i trafikken må ha oppmerksomheten på miljøet rundt seg. Det innebærer at man lar mobiltelefonen ligge mens man kjører bil. Et tips er å bruke bilmodus på telefonen, se hvordan her: https://www.bilmodus.no/
  • Hold fartsgrensen: Kjør etter forholdene, hold fartsgrensen og følg skilting.
  • Bruk bilbelte!
  • Bruk riktig sikkerhetsutstyr til barn i bil: Er du usikker så les mer om dette hos Trygg Trafikk. 
  • Refleks: Se og bli sett – bruk refleks i vinterhalvåret!
  • Gå/sykle til skolen: Det er mye trafikksikkerhet i å la barna gå eller sykle til skolen (med unntak av der det naturlig nok ikke lar seg gjøre). Foreldrekjøring bidrar til mer, uønsket trafikk rundt skolestart. La barna gå eller sykle – Det er positivt både for trafikksikkerhet, miljø og helse.
  • Bruk sykkelhjelm: Dersom ulykken først er ute, så vil hjelmen bidra til å redusere risikoen for alvorlighet og varige skader.
  • Parker med «nesa ut»: Det er mange grunner til å rygge inn på parkeringsplassen, se hvilke på Trygg Trafikk sine nettsider.