Søk om tilskudd fra viltfondet i Sømna

Utvalg for vilt vedtok i møtet 9. mars 2022 at det kan søkes om tilskudd fra det kommunale viltfondet. Gjelder i Sømna.

1.
Det settes av inntil kr 75.000,- fra det kommunale viltfondet til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.

Gode tiltak kan innvilges med 100 % tilskudd på inntil kr 15.000,-. Grunneiere og vald/jaktlag kan søke. Søknaden skal være skriftlig og beskrive planlagt tiltak og ha et kostnadsoverslag. Utbetaling av tilskudd skjer etterskuddsvis etter dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført. Mva inngår. Vedtaket gjelder inntil beløpet er oppbrukt eller maksimum i 3 år. Vedtaket hjemles § 5 a i Forskrift om kommunale viltfond m.m.

 

2.
Det settes av inntil kr 200.000,- fra det kommunale viltfondet til tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Tilskudd til inngjerding av rundballelager, forlager og foringsplasser kan innvilges med 50 % av kostnadsoverslaget med maksimum tilskudd på inntil kr 20.000,-.

Jordbruksforetak kan søke. Tiltaket må hjemles i forskriftens § 5, tredje punkt.

Vilkår for å motta tilskudd: Det må være påviste hjorteviltskader i nærområdet enten året før eller samme året som det blir søkt om støtte.

Søknad: Søknaden skal være skriftlig og beskrive planlagt tiltak og ha et kostnadsoverslag.

Krav til inngjerding: Kvaliteten på inngjerdinga skal være av en slik art at den sikkert holder hjort og elg ute. Det skal brukes minimum 2 meter høyt gjerde, enten av godkjent viltnetting, armeringsnett eller andre mobile bygge- og sperregjerder. Inngjerdinga må være i bruk i minimum 3 år.

Godkjente kostnader: Gjerdestolper, viltnetting, armeringsnett, bygge- sperregjerder og nødvendig materiell for montering. Innleid og eget arbeid. Utbetaling av tilskudd skjer etterskuddsvis etter dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført. Mva inngår ikke.

Vedtaket gjelder inntil beløpet er oppbrukt eller maksimum i 3 år. Vedtaket hjemles § 5 a i Forskrift om kommunale viltfond m.m.

 

Er noe uklart, ta kontakt med landbrukskontoret.
Søknader sendes/leveres landbrukskontoret.

Kontaktinfo

Trond Grønmo
Fagleder landbruk og vilt
E-post
Telefon 75 01 50 70
Mobil 45 60 24 00
Vasyl Lakatosh
Fagleder skog og vilt
E-post
Telefon 94 78 23 28

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00

Kart