DKS - Den kulturelle skolesekken

DKS er en nasjonal satsning som skal bidra til at alle skoleelever i grunnskolen og i videregående skole får et profesjonelt kunst- og kulturprogram av høy kvalitet. 

DKS skal også være en arena der barn og unge får utfordret sin kreativitet, og den skal medvirke til å realisere skolen sine mål slik de kommer til uttrykk i den generelle delen i læreplanverket og i de ulike læreplanene.

Elevene og skolen skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag. Vi skal ha et variert og relevant program innenfor de fem ulike uttrykkene scenekunst, film, musikk, litteratur og visuell kunst.

DKS produksjonene kan enten være fylkeskommunale produksjoner som tilbys til skoler over hele fylket eller det kan være lokale produksjoner laget for og i samarbeid med grunnskolen i Sømna.

Les mer om DKS her.

Det kan søkes om støtte til lokale produksjoner og søknadsfrist er 30.mars og 30. september.

I Sømna er Camilla Solli Olsen lokal DKS koordinator og kontaktperson for ordningen.

DKSS – Den kulturelle spaserstokken

Et godt og tilgjengelig kulturtilbud er viktig gjennom hele livsløpet. Det er et mål at alle seniorer i Sømna har tilgang til et mangfoldig og variert kulturtilbud. Kultur er også et viktig helsefremmende virkemiddel, som bidrar til sosialt fellesskap og livskvalitet.

Sømna kommune har et utstrakt samarbeid mellom enhet for kultur og velferd og enhet for Pleie- og omsorg hvor musikkbasert miljøbehandling er implementert som arbeidsmetodikk. Kulturskolen i Sømna har et fast tilbud i Pleie- og omsorg til beboere på sykehjem og omsorgsboliger.

Fylkeskommunen fordeler midlene til den kulturelle spaserstokken hvert år til kommunene. Det er et fast grunnbeløp på kr. 20.000,- og i tillegg en sum beregnet etter hvor antall innbyggere over 67 år i kommunen. 

Den kulturelle spaserstokken skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer, ved at det tilrettelegges for ulike typer tilbud på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der eldre befinner seg i dagliglivet. Det må medvirke profesjonelle kunst- og kulturinstitusjoner eller enkeltaktører innen kunst- og kulturfeltet, og prosjektene skal være gratis, åpne og tilgjengelige for alle i målgruppen.

Sømna kommune fordeler disse midlene etter søknad med frist 30. september.

Kontaktinfo

Camilla Solli Olsen
Lærer / DKS-koordinator
E-post
Mobil 41 43 01 83