Flyktningetjenesten i Sømna

Flyktningetjenesten har ansvaret for etablering, bosetting og opplæring av nyankomne flyktninger i kommunen og skal arbeide med veiledning og integrering av de bosatte flyktningene.

Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten jobber etter lovverk og føringer fra UDI og IMDI og hjelper til med å koordinere bruken av kommunens og nabokommunenes ulike tjenesteområder og tilbud. Eksempler: politi, helsestasjon, lege, tannhelse, voksenopplæringen i Brønnøysund, Utlendingsenheten i Mosjøen, sykehus, skoler, barnehage, SFO, bank, Helgelandkraft m.fl.

Mål

Vi har som mål at flyktningene sikres god opplæring i norsk og samfunnsfag og på den måten legge forholdene til rette for god integrering i barnehage, skole, utdanning, arbeidsliv og fritid.

Tilbud om norskopplæring

Flyktninger i introduksjonsprogram får tilbud om norskopplæring kombinert med språkpraksis. Introduksjonslovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Deltakerne har etter loven rett og plikt til å gjennomføre et toårig introduksjonsprogram med blant annet opplæring i norsk og samfunnsfag.

Samarbeid med utdanningsinstanser, næringsliv og andre aktører er avgjørende for å integrere flyktningene i samfunnet og bidra til måloppnåelse med tanke på arbeid og utdanning.

Reguleres av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Programrådgivers virksomhet reguleres i hovedsak av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Her er hovedfokuset opplæring i norsk og samfunnsfag for deltakelse i norsk arbeidsliv.      

Intergreringskonsulentens oppgaver

Integreringskonsulentens oppgaver er å kjøpe inn og montere nødvendig utstyr og møblement til flyktningene ankommer kommunen, ta i mot dem og installere dem ved ankomst, hjelpe dem å koordinere og gjøre avtaler opp i mot ulike instanser som nevnt ovenfor, bistå dem når de trenger hjelp og veiledning i hverdagen, gjøre dem kjent med norske priser på ulike varer og tjenester, og ellers veilede dem i hvordan norsk kultur innenfor og utenfor hjemmet fungerer. I tillegg fungerer konsulenten som en kontakt mellom ulike instanser og flyktningene når det måtte være behov for det.

Hjelp til selvhjelp

Boveileders viktigste oppgave er å gi hjelp til selvhjelp som er en viktig bærebjelke i integreringsarbeidet.

God inkludering og integrering i samfunnet

Frivillighet, f.eks. flyktningevenn, lag, organisasjoner, foreninger samt være en god nabo og sambygding er sentrale oppgaver for god inkludering og integrering i samfunnet.

Kontaktinfo

Flyktningetjenesten
Mobil 960 11 102

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00