Omsorgsbolig

Sømna kommune har kommunale omsorgsboliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål. Tildeling av omsorgsbolig er avhengig av søkers funksjonsnivå. Dette vurderes individuelt. Tildeling av ledig bolig skjer på vedtaksmøte, og skjer ut i fra en individuell vurdering av alle søkere. Boligene leies ut av Sømna kommune og er innskuddsfrie. Oversikt over omsorgsboligene finner du her.

Omsorgsboliger tildeles innbyggere med behov for tilrettelagt bolig.

Omsorgsbolig tildeles etter individuell søknad (PDF, 150 kB). Tildelingen er behovsprøvd ut fra helsetilstand og omsorgsbehov.

Pris

Det betales husleie jfr husleiekontrakt. I tillegg må det betales for tjenester på lik linje som om en bor i sitt private hjem. Priser for de ulike tjenester kan en få ved å kontakte Sømna kommune, pleie og omsorg. Det kan avtales fakturering avtalegiro.

Standard på tjenesten

Tjenester som skal ytes i bolig må det søkes om. Det foretas en fortløpende faglig og individuell vurdering av omfang og hyppighet av tjenestene i samråd med tjenestemottaker. Tjenesten(e) er tidsbegrenset. For at standard på nødvendig helsehjelp skal bli best mulig, kan det være en forutsetning at boligen tilrettelegges med hjelpemidler.

  • Det fattes et enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler på søknad om bolig. Dersom søker takker ja til bolig, skrives det husleiekontrakt. Det kan søkes bostøtte i husbanken. Dette gjøres ved henvendelse til NAV i kommunen.
  • Innleggelse og bruk av telefon i bolig må betales av leieboer.
  • Fakturering for tjenester som ytes sendes månedlig fra kommunen
  • Ved behov for andre tjenester, for eksempel hjemmesykepleie, boveiledning, praktisk bistand mm, søker beboer om dette på lik linje med andre hjemmeboende.
  • Omsorgsboliger med fellesareal, kan beboer her kunne delta i aktiviteter, måltider og sosiale aktiviteter som boligen kan tilby.
  • Innkjøp til privat husholdning må den enkelte besørge selv. Ved behov for hjelp til dette, kan det søkes praktisk bistand. Middag kan kjøpes fra sykehjemmet, se matombringing.

Kontaktinfo

Ingalill Wallin Nilsen
Enhetsleder for pleie og omsorg
E-post
Telefon 75 01 51 22
Mobil 48 02 01 84

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna