Tverrfaglig ressursgruppe for personer med demens og deres pårørende

Vi er et nytt team som nå jobber for å få i gang demensteamet igjen. Oppstartsdato er 01.01.2024.

Demensteamets funksjon

 • Være tilgjengelig for pasient og pårørende
 • Bindeledd mellom pasient, pårørende og hjelpeapparat
 • Utredning i samarbeid med lege
 • Anbefale hjelpetiltak
 • Være pårørendekontakt i samarbeid med demensforeningen i Sømna
 • Være behjelpelig med undervisning og veiledning av pårørende

Hva er demens?

 • Demens er en fellesbetegnelse for ulike sykdommer som først og fremst rammer hjernen. Ikke alle personer rammes likt. Sykdommen er kronisk og utvikler seg over tid. Fellestrekk for demens er glemsomhet, desorientering for tid, sted og situasjon. Vansker med å uttrykke seg med ord og vansker med å oppfatte informasjon. Evnen til å utføre daglige gjøremål vil bli nedsatt. Dette medfører ofte usikkerhet, depresjon, angst og uro.

Alle mennesker befinner seg av og til på siden av virkeligheten. Det som skjer her og nå, ved at vi drømmer, dagdrømmer eller lar oss bli oppslukt av gamle minner. Ved demens svekkes evnen til å vandre viljestyrt mellom her og nå på den ene siden, og dagdrømmene og minnene på den andre. Personer med demens kan bli hengende fast i en tilstand der nåtid og fortid blander seg sammen og uten at de greier å skille det ene fra det andre.

Demenssykdom er en stor belastning for den personen som rammes og for deres pårørende. Det er derfor viktig med utredning så tidlig som mulig. Dette for å kunne gi den rette støtte og oppfølging, både for personen selv, og like viktig for pårørende.

Det er også viktig med utredning for å utelukke andre tilstander som kan behandles.

Mennesker med demensdiagnose bør følges opp av lege og demensteam hver 6.-12. måned for eventuelt å justere behov for hjelp

10 tidlige tegn på demens

 • Hukommelsestap som påvirker arbeidsevnen
 • Problemer med å utføre vanlige oppgaver
 • Språkproblemer
 • Desorientering i forhold til tid og sted
 • Svekket dømmekraft
 • Problemer med abstrakt tenkning
 • Feilplassering av gjenstander
 • Forandringer i humør og atferd
 • Atferdsforandringer
 • Tap av initiativ

Demensteamet

Demensteamet har taushetsplikt, og du kan godt være anonym.
Demensteamet består av:

 • Bente Næss
 • Ida Dahle
 • Mariann Hansen
 • Malene Egne Solberg
 • Hanne Kjenes
 • Camilla Grave
 • Karina Andreassen

Ellers kan du kontakte:

 • Rådgivningstelefonen for Demens, Kløverårsen Tlf.75583333