Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Brukerstyrt personlig assistanse er først og fremst beregnet for personer med omfattende bistandsbehov. Det er likevel ikke satt noen nedre grense for bistandsbehovet, men det forutsettes at bistandsbehovet er så omfattende, eller av en slik art at det mest hensiktsmessig kan ivaretas gjennom brukerstyrt personlig assistanse.

Kommunen har en plikt til å tilby BPA. Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den enkelte søker, avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av brukerstyrt personlig assistanse, som beskrevet ovenfor.

Er du sterkt funksjonshemmet og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonshemningen.

Hvem kan få BPA

For å få brukerstyrt personlig assistanse må du ha rett til nødvendig helse- og omsorgstjenester fra kommunen. BPA er beregnet for barn og voksne som har et stort og varig assistansebehov.

  • Du har et stort assistansebehov. Det betyr i utgangspunktet et tjenestebehov på over 32 timer pr. uke. Men du kan også få BPA hvis behovet ligger mellom 25 – 32 timer i uka, hvis kommunen anser dette som hensiktsmessig og ikke kan dokumentere at slik organisering vil være vesentlig mer kostnadskrevende.
  • Har du assistansebehov under 25 timer i uka, kan du normalt sett ikke kreve å få BPA. I praksis betyr det at det ikke er satt noen nedre grense for assistansebehovet, så lenge ditt behov for assistanse er så omfattende at det er mest hensiktsmessig å ha BPA.
  • Du bør være i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen).
  • Assistansebehovet må være varig, som betyr over to år.
  • Du er under 67 år.
  • Barn som har stort assistansebehov.
  • Har du kontinuerlig behov for to ansatte eller én-til-én bemanning om natten, har du rett til å få BPA også om natten.

Tjenesten er søknadspliktig og vurderes av vedtaksteamet i Pleie og Omsorgstjenesten. Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Sømna Omsorgssenter.

Kontaktinfo

Hanne Buvik Kjenes
Ergoterapeut/hørselskontakt
E-post
Telefon 48 09 43 30

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna

Kart