Riving

Hvilke rivearbeider er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal rive en bygning, en konstruksjon eller et anlegg, jf pbl § 20-1e er det tre ulike kategorier som er aktuelle. 

 1. Kan rive uten å søke (altså ikke søknadspliktig).
 2. Må søke, men kan som tiltakshaver (tiltakshaver = du som eier det som skal rives) selv være ansvarlig for søknaden og rivearbeidene.
 3. Må søke og søknaden må innsendes av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker.

I utgangspunktet er det slik at det du må søke om å bygge, det må du også søke om å få rive.

Krever ikke søknad

Riving av bygg som du ikke trenger søke for å kunne oppføre vil ikke kreve søknad for å rives.

 • Se om tiltaket ditt er nevnt i Byggesaksforskriften §4-1.
  Finner du tiltaket ditt i denne listen og beskrivelsen av byggverket passer for bygningen du skal rive, behøver du ikke søke kommunen om å rive det.

Riving av byggverk som ledd i utbygging (f.eks. veiutbygging) vil ikke være søknadspliktig.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke selv

Det du kan søke selv for å bygge, kan du søke selv om å rive. Det vil si frittstående bygninger under 70 kvm som ikke har boligformål (som f.eks garasje), tilbygg under 50 kvm, alminnelig driftsbygning i landbruket på inntil 1000 kvm på landbrukseiendommer eller lignende.

Søke med hjelp av ansvarlig søker

For alle større rivetiltak må du ha et ansvarlig foretak til å stå for søknaden. Riving av eneboliger og fritidsboliger vil blant annet komme inn under dette.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt.  Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Er bygningen eldre enn 1900?

Dersom bygningen du ønsker å rive er oppført før 1900 vil bygningen være registrert i SEFRAK-registeret. Bygningene i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å rive bygningen.

For meldepliktige bygninger (bygninger som er eldre enn 1850), er det lovfesta i §25 i Kulturminnelova at en vurdering av verneverdien MÅ gjennomføres før søknad om endring eller rivning kan bli godkjent.

Kontakt kommunen dersom bygningen er eldre enn 1900. For bygninger eldre enn 1850 er det kulturminneansvarlig i fylkeskommunen som skal kontaktes.

Krav til søknad

Det må sendes inn søknad om tillatelse til tiltak med situasjonskart, nabovarsel, søknad om ansvarsrett om det er krav til ansvarlig søker, samt annen relevant informasjon.

 1. Situasjonskart kan skrives ut hos Servicetorget eller fra f.eks. norgeskart.no.
 2. Merk bygningen du ønsker å rive på situasjonskartet. 
 3. Bestill naboliste fra kommunen om du er usikker på hvilke naboer som skal nabovarsles.
 4. Send ut nabovarsel. Ved nabovarsling brukes skjema 51545155 og 5156Privatpersoner kan bruke enklere nabovarslingsskjema for mindre byggeprosjekter som garasjer, bod, tilbygg og bruksendring. Dette skjemaet finner du herNaboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes til kommunen. Mer informasjon om nabovarsling finner du her.
 5. Vent minst 2 uker på eventuelle nabomerknader før du sender søknaden til kommunen.
 6. Ved riving av bygg på mer enn 100 m2 bruksareal, må det også utarbeides en avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse.

Innsending av søknad

Søknaden kan sendes til kommunen per e-post eller post, men vi oppfordrer deg til å bruke digital innsending.
Sømna kommune har tatt i bruk eDialog som kan benyttes for innsending av søknader. Du må da logge deg inn med BankID eller MinID.

I tillegg er det mulig å benytte søknadsløsninger som vil gjøre søknaden din heldigital. Blandt annet eByggesøk og Byggesøknaden. Disse tjenestene tar et gebyr for bruken av søknadsløsningen. 

Ferdigattest

Når du er ferdig med rivingen av bygget skal det søkes om ferdigattest. Dersom det var krav om avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse til søknaden må sluttrapport for faktisk håndtering av avfall, samt tilhørende dokumentasjon, legges ved søknaden om ferdigattest.

Hva koster det å søke? 

Tjenesten er gratis.

Behandlingstid

Behandlingstid på byggesaker er 3 uker.

Trenger du hjelp eller veiledning?

Er du i tvil, kan du ta kontakt med Enhet teknisk og eiendom på tlf. 750 15 000.

 

Viktig å huske på

 • Varsle eventuelle panthavere eller kreditorer som har pengeheftelser i eiendommen
 • Avklar at strøm og telefontjenester kobles fra med leverandørene
 • Kontakt enhet for teknisk og eiendom i kommunen hvis bygningen er tilkoblet kommunalt ledningsnett.
 • Uansett om rivingen er søknadspliktig eller ikke, er du forpliktet til å håndtere avfallet på korrekt måte.