Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO

Du kan søke om redusert foreldrebetaling ved å trykke her. Du kommer da en digital søknadsløsning med innlogging via Altinn.

Hvem har krav på redusert foreldrebetaling?

Familier med lav inntekt

 • Hvis din families samlede inntekt er lavere enn 642 700 kroner har du krav på redusert pris.
 • Ingen familie skal betale mer enn 6% av sin samlede inntekt for en barnehage eller SFO plass.
 • Prisen beregnes ut fra samlet inntekt før skatt til de som bor på adressen der barnet er folkeregistrert. Som familie regnes ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Gratis kjernetid

 • Hvis din families årlige inntekt er lavere enn 642 700 kroner har barnet rett på 20 timer gratis barnehage i uken.
 • Har barnet fulltidsplass må det betales opphold utover de 20 timene.
 • Ordningen gjelder for alle barn fra og med 1. august det kalenderåret barnet fyller to år og går frem til skolestart.

Søskenrabatt

 • Har du flere barn i barnehagen har du krav på søskenrabatt.
 • Ordningen gjelder kun hvis barna bort fast sammen og går i barnehage i samme kommune.
 • Denne ordningen trenger man ikke søke på, men ta kontakt med din kommune om du mener at du ikke får det du har krav på.
 • Kommunen skal gi minimum 30% reduksjon for barn 2 og gratis plass for barn 3.

 

Hvordan foregår søknadsprosessen?

 • Du søker om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO og gratis kjernetid ved å klikke her. Du kommer da til en digital søknadsløsning med innlogging via Altinn.
 • Vi henter opplysninger om familien sin inntekt automatisk fra skatteetaten, så du trenger ikke legge ved skattemeldingen selv.
 • Hvis inntekten til familien har forandret seg siden forrige skattemelding, må du legge ved dokumentasjon på dette. Dette kan være skattemelding, lønnsslipp, dagpenger, uføretrygd, fødselspenger, vedtak fra sosialkontoret og lignende.
 • Det må søkes på nytt foran hvert barnehage-/skoleår.
 • Du må søke til den kommunen der du har folkeregistrert adresse, selv om barnet ditt går i barnehage/ SFO i en annen kommune.
 • Kommunen vil behandle søknadene som kommer inn fortløpende og vedtak vil gjelde fra den 1. i måneden etter søknad har kommet inn.