Opptak og frister

Ledige plasser bekjentgjøres på kommunens hjemmeside, oppslag i barnehagen og i lokalpressen. Frist for søknad til hovedopptak er 1.mars. Opptaket skal være avsluttet 1.april.

Plass tildeles fra 15. august

Ved hovedopptak tildeles barnehageplassen fra 15.august det året det søkes om plass. Barn som tildeles kommunal barnehageplass beholder denne til skolestart eller til plassen sies opp skriftlig.

Venteliste etter hovedopptak

Etter hovedopptak settes det opp en venteliste til internt bruk etter at klagebehandling er avsluttet. Barn som søker etter fristen for hovedopptak blir satt på venteliste etter søknadsdato. Supplerende opptak skjer fortløpende etter oppsatt venteliste og opptakskriterier (se Vedtekter Sømna barnehage).

Barnehageloven

§12 Samordnet opptaksprosess i kommunen

§12a Rett til barnehageplass

§13 Prioritet ved opptak

Kontaktinfo

Ann Helen Johansen
Styrer Sømna barnehage
E-post
Mobil 91 70 01 84