Skogkultur

Skogkultur er nødvendige investeringer i planting og ungskogpleie for å få fram ny skog etter hogst.  Alle skogeiere har en plikt til å sørge for at skogarealene blir forynget etter en hogst.

3 år etter hogst skal flata være tilfredsstillende forynget ifølge skogloven.

Anbefalt plantetetthet 160-220 planter pr. daa. Plant tettest på gode boniteter. Det gis 50% tilskudd eksklusiv m.v.a.

3 år etter planting bør plantefeltet kontrolleres da snutebille, konkurranse fra gress og kratt kan ha ført til svinn i plantefeltet.

Suppleringsplanting dekkes med 100% tilskudd eksklusiv m.v.a.

5-10 år etter planting bør plantefeltet sjekkes for behov ungskogpleie.

Både skogkurs(video ungskogpleie), Glommen-Mjøsen skog(video ungskogpleie) NIBIO planting  ungskogpleie og landbruksdirektoratet leverer informasjon om foryngelse av skog

Kontaktinfo

Vasyl Lakatosh
Fagleder skog og vilt
E-post
Telefon 94 78 23 28

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00

Kart