TT-kort (drosjekort)

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Ordningen er et transporttilbud til funksjonshemmede, som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming, ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler.
Formålet med ordningen er å gi brukerne et tilbud om fritidsreiser.


Godkjenning av brukere er delegert til kommunene, og søknad sendes søkers egen hjemstedskommune.

Formål

Transporttjenestens formål er å medvirke til at funksjonshemmede i Nordland blir mer mobile, og i stand til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning.
Ordningen skal ikke brukes til lege og tannlege besøk, eller til kommunale fellestilbud som er knyttet til helse- og sosialtjenesten som for eksempel transport til/fra dagsenter.

Hvem kan søke?

Tjenesten er et tilbud om bruk av drosje eller spesialbil for personer som ikke kan bruke kollektive transportmidler uten vesentlige vanskeligheter. Transportberettigede må være bosatt og folkeregistrert i Nordland fylke. Det er en forutsetning at funksjonshemningen antas å vare over ett år, men ved ledige kvoter i bostedskommunen kan også personer med akutte funksjonshemninger søke om å bli TT-bruker. Er funksjonshemmingen ikke langvarig, faller godkjenningen bort når forutsetningene for godkjenning ikke lenger er til stede.

For å bli godkjent som bruker, må søkerens inntekt ikke overstige 2 x grunnbeløpet (G) i folketrygden. Som inntekt regnes ”alminnelig inntekt” iht. siste likningsoppgjør, eventuelt justert for særfradrag for alder, uførhet og store sykdomskostnader. Viser til «skatteetatens særfradrag for uførhet». Økonomisk behovsprøving gjelder ikke for rullestolbrukere med behov for spesialbil, eller blinde.

Søkere som er tildelt eget transportmiddel eller har grunnstønad øremerket til transport fra NAV skal ikke godkjennes for TT-ordningen. Søkere som er tildelt moped fra Folketrygden kan tildeles ½ brukerkvote.

Søknad

Søknad sendes på fastsatt søknadsskjema, med ferdig utfylt legeerklæring vedlagt, til bostedskommunen. Søknad og legeerklæring skal ikke være eldre enn 1 år.
Bostedskommunen vil behandle og tilrå avgjørelse av søknaden etter felles retningslinjer for godkjenning av brukere.
Søknadsfrist til hjemsted kommune er 1. april og 1. oktober.

Tildeling og bruk

Når søknaden er innvilget får brukeren, foruten tilbakemelding fra kommunen, tilsendt elektronisk verdikort som er klar til bruk.

Ektefeller som begge er godkjente brukere kan maksimalt til sammen tildeles 1,5 kvote (uansett alder).

Tildeling/påfylling av verdikort skjer 2 ganger pr. år, 1. januar og 1. juli.

Tildelingsbeløpet graderes etter brukerens reiseavstand mellom bosted i folkeregisteret og nærmeste naturlige servicesenter i hjemstedskommunen.

TT-brukere som er avhengig av ferge for å reise mellom bosted og servicesenter, plasseres en sone høyere enn det avstanden tilsier.

Soneinndelingen er som følger:

Den ordinære transporttjenesten (drosjebrukere)
Sone 1: 0 - 10 km tildeles kr 1.200,- per halvår
Sone 2: 10,1 - 30 km tildeles kr 1.800,- per halvår
Sone 3: 30,1 - 50 km tildeles kr 2.400,- per halvår
Sone 4: 50,1 - oppover tildeles kr 3.000,- per halvår

Spesialbil for TT-brukere som er avhengig av rullestol
Sone 1: 0 - 10 km tildeles 20 turer per halvår
Sone 2: 10,1 - 30 km tildeles 30 turer per halvår
Sone 3: 30,1 - 50 km tildeles 40 turer per halvår
Sone 4: 50,1 - oppover tildeles 50 turer per halvår

Betaling

Egenandel er 10% av taksameterpris, minstesats skal til enhver tid være lik honnørbillett kollektivtakst.
Nødvendig ledsager betaler ikke egenandel. Ledsager må møte på henteplassen og følge med til bestemmelsesstedet.

Klage på tildeling

Avslag på søknaden kan påklages til kommunen innen fastsatt frist, og endelig avgjørelse foretas i kommunen. Det er ingen videre klagebehandling i fylkeskommunal regi.

Kontaktinfo

Nina Nyrud
Konsulent
E-post
Telefon 75 01 51 20

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00