Omsorgslønn

Beskrivelse

Omsorgslønn er en økonomisk godtgjøring til den som har et særdeles tyngende omsorgsarbeid. Det foretas en helhetsvurdering der omsorgslønn sees i sammenheng med kommunens øvrige hjelpetilbud.

Målgruppe

 • Omsorgsytere, som oftest nære pårørende, som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet som følge av omfattende hjelpebehov.
 • Omsorgslønn ytes i de tilfeller hvor den private omsorgspersonen utfører påkrevd tjeneste ut fra faglig vurdering.
 • Omsorgslønn ytes ikke i de tilfeller kommunen tilbyr tjenester som dekker omsorgsbehovet.
 • For at foresatte skal få innvilget omsorgslønn for barn, må omsorgssituasjonen gå utover omsorg og foreldreansvar alle foresatte har for sine barn.

Kriterier

 • Søkeren arbeider mange timer pr. måned med særdeles tyngende omsorgsarbeid.
 • Omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
 • Søker må utføre omsorgsarbeid til en person som har langvarig sykdom/funksjonshemming som medfører store behov for tjenester.
 • Omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn.
 • Arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid.
 • Søker må ha hovedansvaret for omsorgen.
 • Når omsorgsabeidet ikke kan erstattes med kommunens øvrige hjelpetilbud.
 • Kommunen kan kreve at det søkes om hjelpestønad fra Nav

Standard på tjenesten

 • Satsene er regulert i kommunenes retningslinjer for omsorgslønn, fastsatt av kommunestyret.
 • Det inngås en oppdragsavtale mellom omsorgsyter og kommunen.
 • Oppdragsavtalen avsluttes når omsorgsarbeidet opphører, samt midlertidig i forbindelse med for eksempel institusjonsopphold/avlastningsopphold.
 • Omsorgslønn er ikke en tjeneste man automatisk har krav på.
 • Ordningen påvirkes av kommunens økonomi.

Pris

Vederlagsfritt for tjenestemottaker.
Oppdragsgiver godtgjøres etter satser fastsatt av kommunestyret.

Kontaktinfo

Ingalill Wallin Nilsen
Enhetsleder for pleie og omsorg
E-post
Telefon 75 01 51 22
Mobil 48 02 01 84

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna