Borgerlig vielse

Fra 1. januar 2018 er ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overført fra tingrettene til kommunene.

Sømna kommune  tilbyr borgelig vigsel  til egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.
Før dere bestiller vigsel hos oss må dere innhente prøvingsattest hos Skatteetaten.

Før dere gifter dere

Det er Skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen før ekteskap kan inngås.  Skjemaer som må fylles ut finner dere på Skatteetatens hjemmeside.
Har dere spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten.

Skatteetaten skriver ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Før dere bestiller vigsel hos Sømna kommune må original prøvingsattest sendes eller leveres til Sømna kommune. 

Merk: Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse.

Du kan levere attesten til rådmannskontoret i Sømna kommune, 
eller sende epost:

norun.arnes@somna.kommune.no

Hvem kan kommunen vie?

Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og til personer som ikke er bosatt i Norge men fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a.

Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse, jf. folkeregisterloven med forskrifter.

Også personer som bare oppholder seg midlertidig i landet har krav på vigsel. Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse gruppene skal også få benytte seg av vigselstilbudet i kommunen uten å måtte betale for dette.

Tid, sted og kostnader 

Kommunen tilbyr vigsel på ordførerkontoret på Kommunehuset, kommunestyresalen på Sømna Omsorgssenter eller annet egnet lokale.

Vigseltilbudet er gratis for kommunens egne innbyggere. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader. 

Vigsel utover det vanlige tilbudet om tid og sted kan etter søknad avtales særskilt. Alle merkostnader må da dekkes av brudefolket selv.

Bestilling av vigsel

Ved bestilling av vigsel kan du ringe Sømna kommune på tlf. 750 15 000. Eller direkte til formannskapssekretæren på tlf. 750 15 010/ 414 05 352. Eller du kan sende en henvendelse til postmottak@somna.kommune.no.

Gyldig legitimasjon må leveres ved bestilling.

Vigslere 

Vigslere i Sømna kommune er:

  • Hans Gunnar Holand, Ordfører
  • Liv Marit H. Reitan,  Varaordfører

Ønsker du å forespørre en bestemt vigsler kan dette opplyses om når du tar kontakt.

Pynting av lokalet

Dersom brudeparet ønsker å pynte lokalet, må dette avklares med vigsler i forkant. 

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer.

Valg av språk

Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. Språk som skal brukes under seremonien avtales ved bestilling av vielsen. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Vigselsattest

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Lovverk 

Ekteskapsloven Lov om ekteskap
Forskrift om kommunal vigsel

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om selve vielsen, send en e-post til: postmottak@somna.kommune.no eller ring formannskapssekretæren. Kontaktinformasjon finner du til høyre på denne siden.

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00