Pressemelding - Rapport fra Statsforvalteren på tilsyn ved Pleie- og omsorgstjenester.

Sømna kommune har mottatt foreløpig rapport fra tilsyn fra Statsforvalteren på Pleie- og omsorgstjenester som ble gjennomført i august.

Konklusjonen til Statsforvalteren er som forventet, vi har utfordringer med det systematiske ledelses- og kvalitetsarbeidet i enheten. Vi må få på plass overordnede system og strukturer i arbeidet med ernæring og brukermedvirkning. Dette for å sikre at beboere med ernæringsproblematikk fanges opp og for å sikre beboeres og pårørendes muligheter til brukermedvirkning.

Sømna kommune er likevel fornøyde med Statsforvalterens rapport. Den viser også at det gjøres svært mye bra arbeid ute i enheten. Vi har dedikerte ansatte som sørger for at beboere og pårørende ivaretas på best mulig måte. Journalgjennomgangene som Statsforvalteren har gjort viser at det har vært kontakt med pårørende i alle saker. Gjennomgangen viser også at alle pasientene har hatt årskontroll, legemiddelgjennomgang og vektmålinger. Dette forteller oss at det er god kvalitet i tjenestene, men at det er sårbart siden vi har hatt mangelfull styring og oppfølging av det overordnede kvalitetsarbeidet vårt.

Det Statsforvalteren viser til i rapporten er gode og viktige punkt til læring og forbedring av tjenesten vår. Pleie- og omsorg i Sømna har ny ledelse som vil være på plass fra i slutten av oktober. Styring av det overordnede kvalitetsforbedringsarbeidet vil være sentralt i det som prioriteres i arbeidet på enheten.

 

Områdeleder Helse og velferd

Eline Monsen