Ønsker du å bedre trafikksikkerheten i ditt nærmiljø?

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir tilskudd til tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Midlene kan brukes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring eller lignende. Holdningsskapende midler kan ikke brukes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveier, busslommer etc.

Søknadsfrist er 1. september 2023.

Du finner mer informasjon om holdningsskapende midler hos Nordland fylkeskommune.