Høring av søknad fra Sømna biogass om utslippstillatelse for biogassanlegg på Slyngjemyra i Sømna

Sømna Biogass Eiendom planlegger å etablere et biogassanlegg med årlig produksjon av 70 GWh flytende biogass (CH4), 7 000 tonn biogen CO2 og 103 000 tonn biorest (biogjødsel).

Innsatsfaktorene til fabrikken kommer fra husdyrgjødsel fra lokale gårder, og fiskeslam og fiskeensilasje fra nærliggende oppdrettsanlegg. Anlegget skal etableres på Slyngjemyra ca. 2 km nord for Vik i Sømna kommune.

Bioresten som produseres skal spres på spredeareal til bønder som er deleiere i fabrikken og vil erstatte handelsgjødsel. All biorest skal spres med slepeslanger fra 22 felleslager i området. Biogassen skal benyttes som drivstoff til lastebil og biogen CO2 skal benyttes til lokal drivhusproduksjon.

Biogassproduksjonen skal foregå i et lukket system og bedriften forventer ingen utslipp til luft eller vann fra anlegget. Rester av vann og overflødig luft skal tilbakeføres i systemet. Undertrykk i tanker og biofilter skal hindre utslipp til luft og lukt. Det kan forekomme lukt ved fylling/tømming av substrat. Det vil være noe støy fra transport og utstyr på anlegget. Anlegget vil ha kontinuerlig drift alle dager i året.

 

Søknaden er publisert på Statsforvalteren i Nordland sin nettside www.statsforvalteren.no/nordland/hoeringer. Uttalelser til søknaden kan sendes til

sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 21. September 2022.