Innsyn i postlister, sakspapirer og protokoller

eInnsyn Postlister

Her finner du alle inngående og utgående dokumenter, med det nyeste øverst. Taushetsbelagte opplysninger er unntatt. Interne notater er i dag ikke inkludert i postlisten. Dokumenter på postlisten publiseres med en forsinkelse på tre dager og ligger søkbare på postlisten i tre måneder.

Dokumenter i personal- og elevarkivet legges ikke ut på postlisten. For innsynsforespørsler i dette, kontakt kommunen. Vår e-postadresse er post@somna.kommune.no.

eInnsyn Utvalg

Her finner du møteoversikt til alle utvalgene. Saksdokumenter og protokoller fra møtene (fra og med april 2015) finner du ved å trykke på valgt møtedato. Ønsker du saksdokumenter fra et tidligere tidspunkt, sender du e-post til post@somna.kommune.no

Innsyn

Alle saksdokumenter i kommunen er i utgangspunktet offtentlige, med mindre det er gjort unntak som er hjemlet i lov.  Selv om informasjon i et dokument kan unntas fra offentligheten, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis  (offentleglova § 14)

Fra innsynsløsningen kan du be om innsyn.  Dette kan gjøres både via e-post og et skjema i journalposten.

Saksbehandlingstid.

Krav om innsyn vil normalt bli besvart i løpet av tre virkedager.  Hvis svar ikke er mottatt i løpet av fem virkedager, er dette å regne som et avslag som kan påklages.

Avslag på innsyn – klagefrist

Ved avslag på innsynsforespørsel kan det innen tre uker kreves en begrunnelse for avslaget (offentleglova § 31)
Avslag på krav om innsyn kan påklages innen tre uker fra avslaget er mottatt (offentleglova § 32)
Klageinstans vil være Fylkesmannen i Nordland.


Tenk på følgende før du sender brev/e-post til kommunen.

Henvendelser som fører til saksbehandling kommer på kommunens offentlige postliste.  Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller på nyhetene. 

Sensitive brev til kommunen(som er unntatt offentlighet) bør sendes pr. brev.  E-post er ikke en sikker forsendelsesmetode for slike opplysninger.

Kontaktinfo

Sømna kommune
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00