Sømnas fiskevassdrag vil bli stengt for fiske fra 2021 hvis ikke grunneierne organiserer seg

Miljødirektoratet har lagt ut på høring nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag. Høringsfristen er 06.09.2020.

Høringsdokumentene er offentliggjort hos Miljødirektoratet:
https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/juni-2020/nye-forskrifter-om-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjo-og-vassdrag/

I Sømna gjelder dette 3 vassdrag hvor forslaget gir den konsekvensen at alle vassdrag med anadrom laksefisk blir stengt for fiske. Vassdragene er:

Nordland

Sømna

146.31Z

Grøttemsvassdraget

Nordland

Sømna

146.3Z

Røyrmarksvassdraget

Nordland

Sømna

146.1Z

Sundhopvassdraget


Bakgrunnen for at disse vassdragene foreslås stengt er det gjort rede for i høringsnotatet:

Utdrag fra høringsnotatet:

6.4 Organisering av rettighetshavere i vassdrag

I vassdrag med selvreproduserende bestander av anadrome laksefisk plikter fiskerettshaverne å gå sammen om felles forvaltning, jf. lakse- og innlandsfiskloven § 25 andre ledd. Kravet gjelder i vassdrag som har et fastsatt gytebestandsmål på mer enn 100 kilo hunnfisk, jf. forskrift 25. juni 2013 nr. 761 om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk (forskriften) § 2 andre ledd. Kravet om felles forvaltning innebærer at det må opprettes ett forvaltningslag som omfatter alle fiskerettshavere knyttet til anadrom strekning av elva, etter en nærmere definert prosess. Miljødirektoratet foreslår at vassdrag som faller inn under kravet om pliktig organisering, men som likevel ikke er tilfredsstillende organisert ikke blir åpnet for fiske fra 2021.
 

6.5 Fangstrapportering

Ved fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, påligger rapporteringsplikten rettighetshaveren. Fiskeren skal, på sin side, å gi oppgave over fangsten til rettighetshaveren. Rettighetshaverne, i form av fellesforvaltningen eller elveeierlaget, skal, uoppfordret innen to uker etter siste fiskedag, sende oppgave over fangsten i vassdraget til Fylkesmannen. En beslutning om å åpne for høsting av en bestand bygger på kunnskap som tilsier at den aktuelle bestanden produserer et høstingsverdig overskudd. I noen tilfeller er rapportert fangst den eneste kilde til bestandsinformasjon. Vassdrag som ikke har oppfylt plikten om å rapportere fangst foreslås derfor ikke åpnet for fiske, jf. lakse- og innlandsfiskloven § 44 tredje ledd andre punktum.