Velkommen til foredrag, år 3: Skolen som samfunnsbygger. 27. august kl. 19 på Vik skole

Metereologisk institutt har oppdatert farevarsel for Nordland angående skogbrannfare. Det er nå oransje faregrad for hele fylket. Det anbefales å være svært forsiktig med bruk av åpen ild. Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Det er nå åpnet for å søke miljøtilskudd. Søknadsfristen er 20. august. Les mer om hva du kan søke om og hvordan søke via Altinn. For veiledning eller støtte, kontakt Landbrukskontoret.

Han er tilsatt som assisterende fylkesmann hos Fylkesmannen i Trøndelag. Der tiltrer han tidlig i oktober måned.

50% fast stilling som ergoterapeut ved Helgeland Rehabilitering, søknadsfrist 1.8.19.
90% fast stilling som sykepleier i tredelt turnus ved Helgeland Rehabilitering, søknadsfrist 1.8.19.
100% fast stilling som logoped med søknadsfrist 1.8.19. 
100% fast stilling som lege med søknadsfrist 6.9.19.
100% vikariat som avdelingsleder ved Vik skole med søknadsfrist 31.8.19.

Kommunestyret har sluttet seg til Valgløftet 2019 – et opprop som landets ordførere står bak i sammen med KS. 2019 er lokaldemokratiets år. Det er 100 år siden vi fikk stemmerett for alle. Landets ordførere og lokalpolitiske ledere som er samlet på Kommunalpolitisk toppmøte, ser hver dag hva lokaldemokratiet betyr for innbyggerne i Norge. Det motvirker utenforskap, forsterker inkludering og sikrer folk gode liv.

Årsmelding for 2018 er vedtatt og denne gir et godt bilde over den store og sammensatte aktiviteten og virksomheten i Sømna kommune.

Kommunestyret har vedtatt temaplan for habilitering og rehabilitering i Sømna 2019-2022 – «Hva er viktig for deg?». Dette er en plan for den kommunale biten av rehabiliteringen.

Ny forskrift og veileder for søknadsomgangen 2019, er nå tilgjengelig. De viktigste endringene er oppsummert foran i veiledningsheftet. Tilskuddsordningene slått av veikanter og vegetasjonssone ved åpen åker utgår. Det er også viktig å merke seg at all husdyrgjødsel som spres på eget areal, eller som søker sprer på andre areal, må spres før 15.august for å kunne oppnå tilskudd til spredning av husdyrgjødsel. Dette gjelder for alle spredemetoder.