Avlastning for barn og unge

Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren, og gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Avlastning skal gi mulighet for å delta i samfunnsliv og aktiviteter.

Avlastning må organiseres slik at vedkommende fortsatt kan gi tilfredsstillende omsorg. Den erstatter ikke, men ytes i tillegg til tjenester til den omsorgstrengende. Avlastning kan gis i tilrettelagt egnet bolig og som avlastning i private hjem.

Mål med tjenesten

Målet for tjenesten er at omsorgsyter får avlastning slik at omsorgen for den omsorgstrengende fortsatt kan i varetas i hjemmet. Tjenesten tildeles og tilrettelegges ut fra den enkelte families behov.

Målgruppe

Familier og enkeltpersoner som på grunn av særlig tyngende omsorgsoppgaver har et avlastningsbehov. Omsorgsmottaker er i aldersgruppen 0 – 18 år.

Kriterier

De / den som trenger avlastning skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. 

Momenter som kan tas i betraktning er

 • Hindre utmatting hos omsorgsgiver.
 • Om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid.
 • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk, psykisk eller sosial belastende enn hva som vanligvis kan forventes i forhold til alder.
 • Om omsorgen fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid for den / de som yter omsorgen.

Standard på tjenesten

 • Pårørende skal føle trygghet ved å overlate omsorgen for en periode.
 • Den omsorgstrengende får de dagaktivitetene som er planlagt i avlastningsperioden.
 • Lengden på avlastningen vil bli vurdert i samarbeid med bruker/omsorgsgiver, og blir vurdert ut ifra brukerens totale behov.
 • Ved avlastning gis ikke tilbud om behandling, legetilsyn eller trening utover det pasienten har hjemme.
 • Medikamenter som pasienten bruker fast medbringes. 
 • Medisinsk forbruksmateriell og spesielle ernæringer, for eksempel sondemat må medbringes.
 • Pasient/pårørende sørger for privat tøy og toalett saker selv.
 • Pasient/pårørende navner alt tøy før oppholdet. Tjenesten kan ikke ta ansvar for umerket tøy. 
 • Sikre at pårørende får nødvendig hjelp og støtte.

Pris

Vederlagsfritt

Kontaktinfo

Maivi Olsen
Leder Bo- og miljøtjenesten
E-post
Telefon 75 01 51 47
Mobil 468 91 899

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna