Tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL)

Dette er spesielle midler du kan søke på som er forskjellig fra kommune til kommune og tiltakene kan bl.a. være beiterydding, stier/veier, restaurere kulturminner og bygninger, leplanting og erosjonsforebygging, friluftsområder.

Tiltak som støttes

  • Alle tiltak som fremmer miljøverdier eller reduserer faren for forurensning i landbrukets kulturlandskap utover det som kan forventes gjennom vanlig landbruksdrift kan få støtte.
  • I Tiltaksstrategien finner du de tiltakene politikerne i Sømna har prioritert høyest, men alle gode tiltak kan støttes
  • Utvalg for landbruk har bestemt at Biogass skal være satsingsområde for SMIL-midlene i to år og da skal 75% av SMIL-midlene gå til tiltak rettet mot dette.  Slike tiltak kan ikke støttes før det er vedtatt at anlegget skal bygges. Vedtak om bygging vil ikke bli tatt før det foreligger svar fra ENOVA og det er ikke mulig å få et slikt svar før søknadsfristen i 2022. Derfor bli dette satsingsområde i 2023 og 2024

Det kan gis støtte til å rydde og gjerde inn beite, stelle bygninger og kulturminner, forebygge erosjon, opparbeide rundballelager, ordne stier/ferdselsårer, fjerne søppelplasser, leplanting, biologisk mangfold med mer. I tiltaksstrategien for Sømna finner du en oversikt over hvordan vi prioriterer tiltakene. Ta kontakt med landbrukskontoret.

Søk SMIL elektronisk via Altinn

For mer informasjon ta kontakt med landbrukskontoret.

Søknadsfristen er 15. mai. ( I 2022 er søknadsfristen 1. september)

Høringsbrev 2022 (PDF, 50 kB)

Søknader 2022 (PDF, 13 MB)
 

 

Kontaktinfo

Nils Anton Nyborg
Enhetsleder landbruk og næring
E-post
Telefon 75 01 50 71

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00