Det er viktig at du som innbygger, grunneier, næringsaktør og andre kommer med innspill til hvordan du ønsker at Sømna skal utvikles

Kommuneplanens arealdel revideres - kom med innspill!

Kommunestyret har vedtatt planprogram for arealdelen som ligger ute til offentlig høring i seks uker. Her kan du blant annet lese om sentrale temaer som skal ses nærmere på, hvordan vi skal legge til rette for medvirkning, konsekvensutredning og framdriftsplan. Frist for innspill på planprogrammet er 24.06.22

For innspill til selve arealdelen benytt dette skjema.  (DOCX, 230 kB)Frist er 31.08.22. 

Kommunen har mange reguleringsplaner og i løpet av arbeidet med kommuneplanens arealdel vil det bli tatt stilling til hvilke reguleringsplaner som skal beholdes og hvilke vi evt. skal omgjøre. Det er derfor viktig for interessenter å melde fra om behov selv om det foreligger en reguleringsplan. Her kan du se gjeldende reguleringsplaner.

Arealdelen viser hvor det skal være boliger, næringsområder, landbruksområder m.m., samt hvilke hensyn som må tas ved disponering av arealene. Arealdelen består av kart, bestemmelser, retningslinjer og planbeskrivelse. Kart og bestemmelser er juridisk bindende.

Vi forventer vedtak av ny kommuneplanens arealdel våren 2023. 

Oppdatert informasjon om prosessen og innspill finner du her: