Varsel om oppstart av detaljregulering for nye Slyngemyra industriområde

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljregulering for nye Slyngemyra industriområde, i Sømna kommune.

Se dokumentene i saken

Planområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 47/86, 47/90, 47/91, 47/92, 45/10, 74/5 og 47/12. Planid: 202101.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av biogassfabrikk og tilleggsnæring som følge av biogassetableringen. Sømna kommune er forslagsstiller og Sweco Norge AS er engasjert til å utarbeide planforslaget. Planforslaget faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.
Merknader eller opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes skriftlig eller pr epost innen 21.12.2021 til: Sweco Norge AS avd. Molde v. Erlend Sandnes, Storgata 42, 6412 Molde eller på epost til erlend.sandnes@sweco.no